Zneeistenie ovzdu ia opoczno

So zneèistením ovzdu¹ia sme schopní budova» ka¾dý deò. Normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO prísne urèujú, aké koncentrácie ¹kodlivých látok v atmosfére mô¾u by» rovnaké pre zdravie a napriek tomu nemalo vá¾ny tlak na úlohu a podzemnú vodu. Hlavným hnacím motorom vzniku nepriaznivého zlo¾enia atmosféry je èlovek, rozvoj kultúr a priemyslu.

Veµmi dôle¾itou úlohou dôvery a µudského zdravia je zlo¾enie atmosféry vo zvy¹ných typoch výrobných závodov.Smernica ATEX, ktorá je potrebná v èlenských ¹tátoch Európskej únie a ktorá upravuje normy zabezpeèujúce bezpeènos» podmienok úlohy v oblasti nebezpeèenstva výbuchu, ukladá zamestnávateµom niekoµko povinností vylúèi» riziko výbuchu.Nápojmi z hlavných podmienok je zabezpeèi» dobré vetranie a zabráni» tvorbe nebezpeèných látok vo vzduchu vystavenom vz»ahu s mo¾ným zdrojom zapálenia.Podnikateµ má dve mo¾nosti: musí zabráni» akumulácii ¹kodlivých látok v interiéri, ako sú prach, plyny, hmly a výpary, ktoré pri mie¹aní so vzduchom tvoria výbu¹nú zmes. Ïal¹ou mo¾nos»ou je eliminova» riziko vznietenia, ale s ochranou, ktorá sa v¹ade spojuje so vznikom v¹adeprítomnej elektrostatickej energie aj s jej výbojmi - dokonalý výstup je jednoduch¹í.Na rozdiel od potrieb podnikateµov táto technológia vychádza.Priemyselné zberaèe prachu sú plán zhroma¾ïovania prachu, ktorý je sám o sebe cenovo najpou¾ívanej¹ou a be¾ne pou¾ívanou metódou èistenia vzduchu. Rozdeµujeme priemyselné zberaèe prachu pou¾ívané v tomto bode na staré a mokré.Zameraním sa na ich spôsoby fungovania mô¾eme získa» zariadenia ako:- usadzovacie komory (sú pripravené na gravitáciu,- elektrostatické kolektory suchého prachu (pou¾ívajte elektrostatickú energiu,- cyklóny (s pou¾itím odstredivej sily,- filtraèné kolektory (pou¾ite filtre inak.Mokré priemyselné prachové extrakty sú zalo¾ené na procesoch oplachu. Existujú najnov¹ie rôzne druhy praèky:- s aplikáciou,- bez plnenia,- pena,- s prietokom plynu uzavretím vody.Mno¾stvo dostupných metód filtrácie vzduchu umo¾òuje starostlivos» o ochranu a zdravie µudí v sektore aj v ka¾dodennom ¾ivote.