Znalos cudzich jazykov

Právne preklady po¾adujú od prekladateµa nielen veµmi atraktívnu znalos» jazyka, ale predov¹etkým prax a najmä pochopenie právnej terminológie a strachu z tejto formy jazyka. Prekladateµ, ktorý vykonáva tento druh prekladu, si musí pamäta» na v¹etko v ka¾dom okamihu, na ka¾dú èiarku, preto¾e pri preklade dokumentu sa to urèite javí ako mimoriadne dôle¾ité pre význam celého obsahu. To nie je µahká úloha.

Právne preklady musia by» charakterizované vysokou znalos»ou èistého listu a celej terminológie. Je to to isté, preto¾e len dobré porozumenie veciam mô¾e da» a urobi» dobre prelo¾ené preklady. Niekedy mo¾no odporuèi» aj ïal¹ie »a¾kosti. Ak vezmeme do úvahy, ¾e v preklade sa musí dodr¾a» prísna, dokonca dokonalá, presnos» prekladu, nie raz musí ma» vplyv veµa okruhov, aby sa na¹lo správne slovo, ktoré bude nále¾ite odrá¾a» obsah prelo¾eného textu. Veµa v pracovnej sezóne musí prekladateµ tie¾ ¾i» mimoriadne dôle¾itý, aj keï ide o ka¾dú malièkú èiarku - preto¾e mnohokrát zmena miesta alebo v¹etko, èo je bezohµadné, mô¾e znamena» obrovskú zmenu v zmysle dokumentu.

Právne preklady sú od zaèiatku dos» èasovo nároèné. Zaväzujú tlmoèníka, aby im venoval veµa èasu, najmä aby sa sna¾ili zachova» správne pravidlo a formu. Nie je v¹ak dôle¾ité zabúda» na najdôle¾itej¹iu vec, tj na jazykovú vrstvu. Text prekladu musí by» v dobrej forme a musí dodr¾iava» v¹etky jazykové normy. Toto je mimoriadne dôle¾itá pozícia v prípade jazyka práva, ktorý mô¾e èasto poru¹ova» pravidlá dokonca aj natívnej gramatiky. Ako »a¾ké je robi» právne preklady, sna¾i» sa dáva» zmysel právnym, originálnym a zároveò aj záujmom o jazykové a ¹tylistické hodnoty, aj keï niekedy rozbité pôvodným jazykom.

Právne preklady sú preto dos» komplikovanou zále¾itos»ou, o to dôle¾itej¹ie je poveri» správnu prekladateµskú kanceláriu, ktorá ju bude rie¹i» profesionálnym a spoµahlivým spôsobom. Vïaka tomu budeme ma» istotu a istotu, ¾e v¹etky právne preklady, ktoré si mô¾eme objedna», sa vykonajú veµmi veµa a budú sa dodr¾iava» v¹etky pravidlá, ktoré by sa mali dodr¾iava» pri vykonávaní právnych prekladov v známej spoloènosti.