Zmeny na uverovom trhu

Dnes sa veµa párov sna¾í dosta» die»a. Trvá to krat¹ie, zatiaµ èo ostatné trvá dlh¹ie. Pre niektoré páry, aj po mnohých pokusoch, v¹etko zlyhá. Inseminácia je forma, ktorá funguje ako reprodukcia. Podmienkou pre túto formu sú oválne vajíèkovody v osobe.

Kontraindikácie sú maternicové fibroidy, ktoré mô¾u spôsobi» nedostatok tehotenstva. Lieèba spoèíva v pokrytí, kde je u¾itoèná aj spermia partnera zo spermie.Inseminácia je invazívna a prirodzená forma lieèby neplodnosti. Lieèba sa vykonáva u ¾ien, ktoré majú v úmysle ma» naru¹ený ovulaèný cyklus, ale aj vtedy, keï je hlien v semeni zlý. A u mu¾ov, ako ich spermie sú veµmi náchylné a ako dávajú v malom mno¾stve.Lieèba spåòa mnohé pravidlá. Po prvé, osoba musí vykona» testy: stupeò èistoty vagíny, kultúra z cervikálneho kanála, chlamýdiá a cytológia. A èlovek musí ís» na internistu v mieste uskutoènenia experimentu s chlamýdiami a zasiatia semena. Pred zaèatím lieèby sa odporúèa ¾enke pou¾íva» hormóny na injekciu alebo tablety.To, ¾e existuje minimálne mno¾stvo pohyblivých spermií, je vyhliadka, ktorú vyberiem po prvom inseminácii. To, ¾e prvý zlyhá, pravdepodobne bude pokraèova» v skú¹aní. Cena procedúry je od 700 do 1300 dobrá, v závislosti od kliniky, v ktorej je lieèba dôle¾itá. Rozli¹ujeme medzi vnútromaternicovou, cervikálnou a panvovou insemináciou.Inseminácia je posledná záchrana pred in vitro. Je to bezbolestné a µahké. Niè sa o tom neurobí, hoci lekári sú pri»ahovaní pred in vitro. Úèinnos» inseminácie sa pohybuje od 5 do 25%. Chce vek ¾eny alebo parametre spermií.®ena by nemala vykonáva» finanèné èinnosti, aby sa neustále starala o lekára, ale aby sa nevarila horúca kúpeµ. Ak spåòame v¹etky dôvody, zvý¹i sa úèinnos» pádu do po¾adovaného tehotenstva.