Zmena vzhuadu okien 8 1

Valgorect

Spolu s ¾enami súvisiacimi s jarom premý¹µajú mnohé ¾eny o zmenách, ktoré ovplyvòujú hlavne vzhµad. Dokonca aj malé úpravy sú pozitívnou my¹lienkou poµskej blahobytu a sebaúcty, a preto by ste sa na nich mali rozhodnú». Metamorfóza mô¾e zahàòa» farbu vlasov, ostré rezy alebo veµmi atraktívne roz¹írenie vlasov. Prírodné vlasy nie sú v¾dy dokonale definované. Nedostatoèná starostlivos», èasté kozmetické o¹etrenie alebo farbenie spôsobujú, ¾e sa zdajú vzácne, nudné, suché a jemné.

Prirodzený rast vlasov je dlhodobý proces, ale vïaka ¹týlu ich predå¾enia mô¾eme prinies» dlhý, dlhotrvajúci a rýchly úèes len niekoµko hodín. Mô¾eme okrem iného rozli¹ova» medzi technikami keratínu a mikrorovania. Aké sú rozdiely medzi týmito dvoma spôsobmi lieèby? Roz¹írenie vlasov pomocou keratínovej metódy spoèíva v kombinácii prameòov s keratínovými ¹upinami a prírodnými vlasmi. Okrem toho mô¾e by» keratín zabudovaný do poko¾ky kombinovaný aj s krehkými, suchými alebo po¹kodenými vlasmi, preto¾e má regeneraèné vlastnosti. Pripojenie vlasových prameòov mikrovlnným receptom sa v¹ak vykonáva pomocou malých kovových krú¾kov. Obe techniky sa zhroma¾ïujú veµmi ïaleko a sú venované ¾enám, ktoré si za pár hodín kúpili efekt krásneho, elegantného a diametrálne nového úèesu.

Kurz na o¹etrovanie vlasov je látka, pokiaµ ide o profesionálnu lieèbu. Mô¾u by» pou¾ité ¹tylistickými ¹pecialistami, stylistami a make-up umelcami, ktorí sú závislí na roz¹irovaní svojich slu¾ieb alebo µuïom, ktorí kombinujú vy¹¹ie uvedené zamestnanie s inou profesionálnou prácou. Okrem praktickej èasti by mali by» diskutované otázky, ktoré sa zaoberajú správne pripravenými tipmi pre mikroringi a keratín, ¹truktúru vlasov, rozdelenie a typ prirodzených vlasov, ïal¹ie metódy predl¾ovania a zahus»ovania vlasov a indikácie a kontraindikácie pre diskutované o¹etrenia.Navy¹e teoretická èas» obohatí nás o potrebnú informovanos» a pomoc z vhodne pripraveného miesta umenia a klienta, detailne rozoberaného tovaru a doplnkov pre vlasy, priebehu celej lieèby a vhodnej starostlivosti o prilo¾ené vlasy a ich odstránenie.