Zelmer krajae

®iadne zariadenie na krájanie by nebolo u¾itoèné, keby nebolo vybavené dobrými èepeµami. V pokoji jej pozície je rezanie, a bez no¾ov - ani pohybova»! Je preto nevyhnutné, aby im spomenú» nejaké ostrenie, a pokiaµ mo¾no po ruke, aby sa niekoµko rôznych ostrie.

Nájdete tu veµa ïal¹ích obchodov, ktoré ponúkajú komponenty, náhradné diely a no¾e pre krájaèe rôznych vzorov a rôznych zariadení. Ne¾ sa rozhodnete kúpi» no¾e, mali by ste sa pozrie» na niekoµkých miestach, prièom venujte osobitnú pozornos» hodnote, stupòu tvrdosti a produktu, z ktorého boli vyrobené no¾e. Zvyèajne sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ale lí¹ia sa od seba. Mô¾ete tie¾ nájs» chrómové no¾e, chrómniklové èepele a navy¹e teflonovú ¹pièku, ktoré sú trvanlivej¹ie, odolnej¹ie a spoµahlivej¹ie pri oteru. Najdôle¾itej¹ie, ale posledné je, ¾e no¾e sú príslu¹né schválenia, èo im umo¾òuje súvisie» s jedlom.

Ïal¹ou vecou je prispôsobi» príslu¹né no¾e modelu krájaèa. Ka¾dé zariadenie má svoje vlastné rozmery, preto je då¾ka alebo priemer no¾ov a ¹týl spojovacích prostriedkov iný. Mnohé obchody ponúkajú lacnej¹ie alternatívy k pôvodným èepeliam, tak¾e by ste mali vedie» meno výrobcu a názov modelu, aby si predávajúci vybral pre nás dobré no¾e.

A èo keï ostrie bzuèí? Svoju silu mô¾ete roz¹íri» tým, ¾e ich umiestnite do ¹peciálnych ostrihových rúk. Takto mô¾ete no¾ièky polo¾i» aj niekoµkokrát, potom musíte kúpi» nové.Ak sa pou¾íva na domáce pou¾itie, nie je to z dôvodu jednoduchého opotrebovania èepele. Hoci v cateringových kluboch, podnikoch a obchodoch s hromadným stravovaním by sa mali pravidelne meni» alebo ostri» no¾e.

Zaujímavou mo¾nos»ou je kúpi» svoje zariadenie vo väè¹om poète. Veµa in¹titúcií poskytuje zµavy a zµavy na brúsenie. Je to skvelá alternatíva pre mana¾érov a majiteµov obchodov. Umo¾òuje vám u¹etri» a súèasne získa» èas. Namiesto kúpy no¾ov kdekoµvek a potom hµadaním miest, ktoré ponúkajú zaostrenie, stojí za to ma» spoloènos».

Voµba no¾ov mô¾e by» na zaèiatku »a¾ké, vïaka tomu, ¾e mnohé firmy chvália na¹e výrobky. Av¹ak po dlhom pou¾ívaní krájaèiek sme jeden v tvare posúdenia, èi daný nákup bol pre nás, alebo nie. Skôr alebo neskôr nájdeme nezabudnuteµnú firmu a vyhµadávanie bude príli¹ veµa pre nás.