Zavislosti a zavislosti

Závislos» od pornografie je patologické správanie (na pokraji sexoxizmu a weboholizmu, ktoré sa odvíja od akejkoµvek podriadenosti ka¾dodenného rutinného sledovania pornografického materiálu. Pre narkomanov je sledovanie pornografického filmu dobrý spôsob, ako dosiahnu» sexuálnu spokojnos», a preto pre òu klasický sexuálny styk u¾ nie je prí»a¾livý. Nemyslí si, ¾e nie je niè dobré, keï sa pornografický film pou¾íva poèas masturbácie alebo ako súèas» predohra, èo zhor¹uje vzru¹enie oboch partnerov. Sme schopní vybudova» poruchu a¾ potom, keï sa naplánuje celý rozvrh dòa na mo¾nos» získa» spokojnos» s chronickým zobrazením pornografických materiálov. Osoba, ktorá reaguje na pornografiu, závisí od sledovania pornografie aj poèas pracovného èasu, to je poradie, ktoré by malo by» venované premý¹µaniu alebo vykonávaniu iných povinností. Lieèba sa uká¾e by» vhodným terapeutickým rie¹ením, keï závislý zaèína stráca» kontrolu nad iným trvaním a patologický pohon zaèína diktova» stratégiu ka¾dodenného ¾ivota.

Napriek tomu, ¾e sledovanie pornografie de»mi mô¾e spôsobi» zmätok vo svojej psychike, u dospelých (ktoré si uvedomujú konvenènú povahu materiálu, zvyèajne neexistuje takéto nebezpeèenstvo. Av¹ak za predpokladu, ¾e to rýchlo nepredstavuje závislos» na pornografii, t. J. Neobmedzená závislos», ktorá vytvára dominujú nad akýmikoµvek inými prvkami ¾ivota in¹titúcie. Odporúèa sa pä» stupòov závislosti od pornografie: objav, výskum a vyhµadávanie, necitlivos», eskalácia a implementácia. Lieèba závislostí sa zaèala a¾ po piatej fáze, keï (e¹te raz vzru¹ujúce pasívne sledovanie pornografického materiálu teraz nepriná¹a ¾iadne uspokojenie. Keï u¾ vyu¾ili v¹etok dostupný erotický potenciál internetu, závislíci zaèínajú hµada» príle¾itosti na uvedenie do praxe súkromných schopností, ktoré sa mô¾u sta» nebezpeènými pre svojich µudí. Bohu¾iaµ, èasto skúsenos» s nepríjemnými dôsledkami tohto správania je schopná strhnú» pohlavne sexuálnu sexuálnu lásku a poskytnú» mu nevyhnutné dôvody, preèo sa venuje sexuológovi.