Zanik lesneho po iaru

Pri pokusoch o uhasenie po¾iarov sa mnohí µudia reflexívne dostanú k vode. Preto je to najzaujímavej¹ie a najviditeµnej¹ie hasiace médium. Av¹ak, hasièi a hasièi nie v¾dy ho prijímajú. Výber hasiaceho prostriedku sa vy¾aduje od horµavého materiálu.

https://ecuproduct.com/sk/princess-hair-najlepsi-sposob-ako-prirodzene-krasne-vlasy/

Pena proti po¾iaruHasiace peny perfektne konzultujú, okrem iného, poèas po¾iarov horµavých kvapalín, ako je benzín alebo alkohol. Pena nemo¾no uhasi» spaµovaním alkalických kovov alebo elektrických in¹talácií a v¹etko, èo pracuje s vodou. Séria hasiacich prá¹kov má najrozmanitej¹ie pou¾itie.V závislosti od ich zlo¾enia mô¾u by» odporúèané uhasi» takmer v¹etky horiace materiály. Hasiace plyny, z ktorých najjednoduch¹í je oxid uhlièitý, sú vhodné pri hasení uhoµných po¾iarov, koksu a síry a kovov ako je draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. A voda dokonale spåòa na¹u objednávku v kontakte s horiacimi organickými pevnými látkami, napríklad drevo, papier, uhlie, slama.

Parné hasenie - para ako hasiaci materiálPodobný úèinok ako voda má paru ako metódu hasenia. Urèite existuje úspech pri spaµovaní rovnakých výrobkov. Hlavný rozdiel medzi parou a vodou je posledný, ¾e voda mô¾e by» pou¾itá na neznámej lokalite a para len v uzavretých priestoroch s kapacitou nie vy¹¹ou ako 500 metrov ¹tvorcových. V rýchlej¹ích apartmánoch sa zdá, ¾e operácia páru je neúèinná. Nielen vedomos» o hasiacich prostriedkoch vhodných pre vzdialené látky, ale aj pravdivos» ich pou¾itia a ich poskytovanie v blízkosti po¾iaru, aby sa zabezpeèili dobré hasiace po¾iare.