Zakladne bezpeenostne po iadavky na stroje a zariadenia

Ka¾dý podnik, v ktorom sa predpokladá technológia spojená s mo¾nos»ou výskytu výbuchu, je nútený pou¾íva» certifikát na ochranu pred výbuchom. Zákon tie¾ vy¾aduje, aby takýto dokument uzavrel zamestnávateµ, napr. Riaditeµ závodu, prezident, majiteµ podniku atï.

Bezpeènostný dokument pred odchodom je v práve EÚ opísaný aj prostredníctvom domácich noriem. Prísne definované pravidlá & nbsp; ¹pecifikujte, èo by sa malo objavi» v dokumente, v ktorom by sa mali jednotlivým údajom doruèi» správy.

Dokument je rozdelený do troch èastí.

Dôle¾ité sú v¹etky údaje o nebezpeèenstve výbuchu. Priestor pre nebezpeèenstvo výbuchu je jasne vyznaèený v kancelárii. Klasifikácia priestoru pre priestory s nebezpeèenstvom výbuchu sa vykonáva vo vz»ahu k poètu a sile hrozieb. V dôle¾itej fáze dokumentu o ochrane pred výbuchom sa nachádza aj struèné zhrnutie ochranných opatrení.

Druhá polovica dokumentu obsahuje ¹pecifické informácie týkajúce sa analýzy rizika a výbuchu. Urèuje, ako zabráni» explózii a nazýva sa hranicami ochrany pred ¹kodlivými úèinkami výbuchu. Druhá èas» ¹pecifikuje technologické a organizaèné bezpeènostné opatrenia.

Tretia èas» dokumentu o ochrane pred výbuchom pozostáva zo znalostí a podporných dokumentov. Sú tu protokoly, certifikáty, potvrdenia a technológie. Zvyèajne sa uvádzajú vo forme objednaného zoznamu alebo vyhlásenia bez prísady.