Vzduchovy filter vonia plynom

VaricoBoosterVaricoBooster - Cítite µahkos» nohy a bojujte proti kàèovým ¾ilám!

Odsávanie prachu alebo zberaèe prachu podµa smernice atex zohµadòujú úlohu filtrovania horúcich plynov vznikajúcich pri spaµovaní odpadu. Tento proces ¹etrí energiu v dôsledku získaného tepla.

Teplé, »a¾ké a zlé plyny sú nebezpeèné pre zdravie a miesto. Na¹a spoloènos» ponúka ¹irokú ¹kálu výrobkov a prístupov pre prenos mnohých veµkých alebo teplých plynov. Horúce technologické plyny sa zvyèajne vytvárajú v spaµovacích sekvenciách a navy¹e spracovanie roztavených kovov, èasto ¾elezných, ne¾elezných a hlinitých. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje jeho predchádzajúce chladenie pri zachovaní chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo sa pravdepodobne obnoví v zmysle úspory energie. Na¹a spoloènos» ponúka rie¹enia pre distribúciu horúceho plynu, okrem iného pre obchodné a spracovateµské údaje: zlievarne, pece s optimalizovanou taviaròou, ohrievaèe biomasy a spaµovanie odpadov.

Olejová hmla je smrteµná pre zdravie obsluhy stroja, spôsobuje deformácie v odbore a padá na celú pracovnú plochu, v dôsledku èoho substrát a o¹etrené povrchy tvoria klzký povrch.

Takmer v¹etky obrábacie operácie závisia od tvorby daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý vzniká pri úspechu pou¾ívania obrazu v chladivách alebo mazivách pri obrábaní kovov, ako aj jednotlivých plastov. Problém je a odparovanie z nádr¾e s kovovými pilinami.

Ako sa zbavi» výfuku auta vám umo¾ní odstráni» zdravotné riziká pre svojich hostí a udr¾a» organizácie a podniky v jednoduchom stave.

Vrátane spaµovacích motorov v samostatných miestnostiach zvyèajne pozostáva z potreby odsávaèa výfukových plynov z auta. Bohu¾iaµ, je veµmi smutné predstavi», ako sa v najbli¾¹om období od okamihu spustenia studeného motora mô¾e sta», ¾e koncentrácia výfukových plynov z automobilov v uzavretom systéme bude toxická. Je prítomná len niekoµko minútová úloha.