Vyrobky z skrutkovych dopravnikov

Skrutkové dopravníky sa pou¾ívajú predov¹etkým v poµnohospodárstve, toto zariadenie slú¾i na pou¾itie hotového krmiva zo zmie¹avaèa, prená¹anie vlastného krmiva z mlynèeka alebo z rozmetadla hnoja. Pamätá a pou¾íva zrno na vylo¾enie a nakladanie.Maximálny pracovný uhol závitovkových dopravníkov je 45 stupòov. Urèený skrutkový dopravník je navy¹e vybavený závitom na zrno alebo skrutkovým podávaèom.©nekový dopravník sa pou¾íva na vykladanie poµnohospodárskych prívesov alebo na plnenie obilných sila. Tie¾ pomáha pri preprave obilia. Dopravníky sa pou¾ívajú aj na predèistenie zrna. Tento nástroj sa zvyèajne pou¾íva ako prvok výroby krmív a spôsob skladovania obilia. Skrutkové dopravníky sú zariadenia so vzdialenos»ou 4 a¾ 12 m, výkon od 7 do 60 T / h, priemery potrubí od fi 110 do fi 250, motory od 1,5 do 11 kW.Skrutkové dopravníky sú veµmi praktické kon¹trukèné poµnohospodárske stroje. Pri ich èastom pou¾ívaní je vyhµadávanie lo¾ísk a klinových remene obzvlá¹» dôle¾ité. Tieto témy sú v zariadení najnevyhnutnej¹ie. Táto hra by sa mala spýta» na uhol práce skrutkového dopravníka. Vy¾aduje vyuèovanie maximálne 45 stupòov.Výnimkami z tejto normy sú vertikálne dopravníky. K stenám budov, silám a výnimoèným hospodárskym a hospodárskym budovám sa èítajú jedlá.Skrutkové dopravníky majú silné výhody. Vyznaèujú sa vysokým výnosom, nízkou spotrebou meradla, nízka cena a malé slu¾by intenzity, aj manipulácia s mo¾nos»ou meni» pracovný uhol dopravníka.Existujú aj dopravníky prispôsobené na výmenu pozície. Vïaka tejto operácii mô¾e by» dopravník pou¾itý v budúcich èastiach. Nie na farme. Dopravníky tie¾ umo¾òujú zmenu uhla sklonu. ©nekový dopravník mô¾e by» roztiahnutý ïal¹ími prvkami, napr. Násypkou, inými typmi rozdeµovaèov a predl¾ovacími segmentmi.