Vybuch cukroveho prachu

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívnym ustanovením, ktoré sa vz»ahuje aj na zariadenia a systémy kontroly. Dotknuté zariadenia majú hlavný význam pri ich pou¾ívaní v oblastiach vystavených riziku výbuchu metánu alebo uhoµného prachu. Tieto informácie sú materiálom Európskeho parlamentu a Narady z 23. marca 1994.

A v na¹om právnom systéme sa oboznámila s platformou vyhlá¹ky ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom tejto zásady je v prvom rade aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov pou¾ívajúcich nástroje a ochranné ¹týly urèené na spotrebu v oblastiach s rizikom výbuchu, ako je metán alebo uhoµný prach. Smernica sa v¹ak vz»ahuje aj na zariadenia a ochranné systémy urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných atmosférach. Zároveò treba poznamena», ¾e informácie sa súèasne týkajú bezpeènostných, riadiacich a regulaèných zariadení. Tieto zariadenia sa mô¾u pou¾íva» mimo zmienených zón a zameriavajú sa na bezpeènos» zariadení a metód ochrany dát na pou¾itie v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Predmetné informácie sa okrem iného nezhodujú so zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa odoberajú v medicínskom prostredí. Zároveò sa nepo¾adujú domáce spotrebièe, osobné ochranné prostriedky, lode, dopravné zariadenia.Tento akt Európskej únie má ¹pecifické po¾iadavky, ktoré sú brané do rôznych ¹tandardov. Okrem toho gule klasifikovaná s nebezpeèenstvom výbuchu, ktoré sa dostanú vedie», v dodatku A k pravidlám 1999-1992 / EC ATEX137 z 16.12.1999 "Na príslu¹ných po¾iadaviek zvý¹i» dôveru a prevenciu zdravia pracovníkov potenciálne vystavený úlohu obsahu v oblasti výbu¹nín."Nástroje a ochranné systémy mô¾u by» problémom pre iné smernice, ktoré sa týkajú rôznych prvkov a ktoré naïalej obsahujú oznaèenie CE. Toto oznaèenie by malo by» otvorené, jasné a odolné.Súèasná smernica sa nahradí novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ. Obhájenie posledného dòa 20. apríla 2016.