Vlasy v hornej tme v spodnej svetle

Moja neter je veµmi miluje hra» s vlasmi, mô¾ete ju màtvicu niekoµko dní, hrebeò a kombinova». Je to len absorbované v òom, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo krásne, jeden mô¾e da» jeden cop tucet krát, uvedenie predl¾ovanie vlasov na ne za v¹etkých okolností, alebo zapnú» s klipmi. Najviac hodnotí ¹kolské produkcie a plní ich. Jej nedávna úloha ako princezná Joker bola µahká a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Po prvé, Mama vyprskla jej tucet vrkoèov s luky, ktoré sa im dr¾ali. Neskôr tento krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, a nie raz. Budem robi» kraj¹ie veci v kuèeravých vlasoch .... tak to zaèalo. Pol hodiny pretaktovania a ich modelovania. Vyzerala krásne ako jediná kráµovná. A¾ keï je s aristokraciou, zmenila som jej názor dos» rýchlo. Bez toho, aby sme chceli by» prítomní, to bolo viac ako dve hodiny od zaèiatku výroby. Neèakane ... úplne zmenila svoj názor a vo svojom prejave to znelo takmer ako "nieeee, oèividne nechcem, nepamätám si niè o princeznej, èo je ïaleko jej slú¾ka". Po¾adovala nový úèes, naskladané vlasy vo voµnej kokovej ko¾i. Preto¾e, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, v súèasnosti praktizujeme jej vlasy, potom posledný v tom istom èase i¹iel obzvlá¹» dobre. Jej matka z jej strany, a tá ïal¹ia za pár minút bola vynikajúca.

Pozrite si ponuku vlásenok