Vitamin d a snaha o koris

V momente, keï sa sna¾íme o vlastné priateµstvo pre die»a, je ka¾dý deò »a¾ké èaka» na radostné správy. Najlep¹ie zo v¹etkého je, ¾e po vz»ahu by sme i¹li do lekárne na tehotenský test a èo najskôr informovali rodinu a priateµov o hroziacom zvý¹ení rodiny. Èasto sa v¹ak stáva, ¾e napriek dobre naplánovanému úsiliu tehotenský test ukázal, ¾e nie sme tehotná. Poïme sa nerozbi», domáce tehotenský test mô¾e by» zlé.

Po prvé, pre ka¾dý princíp by ste mali pochopi» jednoduché tehotenské testy v lekárni. Ich prevádzka je veµmi jednoduchá. To sa poèíta na detekciu hormónov HCG (produkované v úspechu udalosti v tehotenstve v moèi. Tehotenské testy sa veµmi µahko pou¾ívajú a navy¹e sú veµmi príjemné, preto by mali by» uvedené v odporúèaniach na prilo¾enom letáku.

Samozrejme, v¹eobecne známe tehotenské testy nie sú neomylné. Ich neuveriteµnos» mô¾e by» výsledkom niekoµkých faktorov:

uplynula - rovnako ako v¹etky nové potraviny, farmakologické alebo dermatologické prípravky, tehotenské testy by sa nemali pou¾íva» ani po dátume exspirácie. Preto¾e jeho práca mô¾e by» naru¹ená a produkt bude neuveriteµný,u¾ívanie ïal¹ích liekov, vek ¾eny - my¹lienka výsledku tehotenského testu, ale nie jeho pravá príprava a èakacia doba od èasu mo¾ného oplodnenia. Choroby ¾ien, lieky a vek sú zrejmé. ®eny s ochorením oblièiek, blednúce a dostávajúce antidepresíva na lep¹ie pochopenie formy by sa preto mali rad¹ej hlási» lekárovi, preto¾e pri ich úspe¹nom teste sa mô¾e testova» na tehotenstvo, ktoré sa v skutoènosti nevyskytlo,mikropór - niekedy je mo¾né, ¾e tehotenský test zistil tehotenstvo, ale o niekoµko dní neskôr, po jeho opätovnej príprave, bol negatívny. Pravdepodobne by to znamenalo, ¾e bolo oplodnené, ale embryo sa v maternici neusadilo. V takomto prípade sa poraïte s lekárom, preto¾e ste s najväè¹ou pravdepodobnos»ou v mimomaternicovom tehotenstve,spech - to je najèastej¹ia príèina nedostatkov v tehotenských testoch. Aj keï výrobcovia prisahajú, ¾e vïaka svojim meraniam budete môc» nájs» tehotenstvo u¾ ¹iesty deò po oplodnení, mali by ste si predstavi» dôle¾itú zlo¾ku: HCG je najskor¹ie zistiteµná v prírode, a¾ neskôr v moèi. Preto, aby sme si boli istí, ¾e je lep¹ie poèka» ïal¹í tý¾deò, aby sme zahrnuli vá¾nej¹iu slobodu.

V súèasnosti sú tehotenské testy urèené v 99,9% prípadov tehotenstva. Mali by ste ma» v¾dy na pamäti, ¾e v ¾iadnom prípade nie sú neomylné a pre väè¹iu slobodu by ste mali ís» k lekárovi a vykona» ¹peciálne testy. V¾dy v prípade chýb, test zvyèajne zistí, ¾e tehotenstvo nemá, nie, a naopak. To je dôvod, preèo sa ¾eny, ktoré nechcú otehotnie», mô¾u cíti» upokojené negatívnym výsledkom testu.