Vatowiec z akej sumy

Kolposkop je posledným zariadením, ktoré vykonáva lekár (s dobrou ¹pecializáciou na vyhµadávanie, ktorý zahàòa pozeranie na krèok a jeho povrch, vrátane jeho nízkej skupiny a kanála. Túto hru pravdepodobne pou¾íva ¹pecialista vagíny a vulvy v urèitej aproximácii, ktorá robí toto zariadenie dostupným.

Kolposkopia, preto¾e sa to nazýva ¹túdia opísaná vy¹¹ie, je ¹týl, ktorý umo¾òuje v priebehu niekoµkých sekúnd pohyb spoji» to, èo je chorým pacientom, skúsenej¹iu diagnózu choroby a ide zaèa» èo najskôr, keï sa choroba zistí. Vïaka takejto ¹túdii je mo¾né nájs» a nauèi» sa predklinická forma rakoviny a je mo¾né zaèa» lieèbu okam¾ite (a keï vieme o úspechu ochorenia rýchlej¹ia reakcia, kognícia a pomoc, silnej¹ia nádej na poslednú mo¾nos» dosta» pacienta. Vy¹¹ie opísané predklinické ¹tádium je ¹tádium rakoviny, ktoré je lieèiteµné prakticky na sto percent, táto ¹túdia kolposkopom je veµmi u¾itoèná. Kolposkopia samotná je miera detekcie rakoviny okolo osemdesiat percent smerom nahor, zatiaµ èo cytologia jej detekcie rakoviny predstavuje asi sedemdesiat percent jej úèinnosti. Av¹ak, profesionálni lekári odporúèajú kombinova» obe tieto cesty, t. J. Cytologiu a kolposkopiu, je µahké urobi» sto percent istoty nájs» túto ¹karedú chorobu. Kolposkop je schopný ¾i» ako nástroj, ktorý dostane kus tkaniva pre dôkladnej¹ie vy¹etrenie. Vïaka tomuto zariadeniu mô¾e správny lekár tie¾ naèrtnú» rozsah procedúry, ktorá sa hrá na vulve, krèku maternice alebo vagíne. Po kolposkope, táto hra hodnotí bez problémov, èi operácia bola úspe¹ná alebo nie. V koneènom dôsledku existujú základné obmedzenia, ktoré by sa mali prísne dodr¾iava» pred vy¹etrením - ako dôkaz niekoµko dní pred vy¹etrením kolposkopom, nie je mo¾né koexistova» alebo vykonáva» gynekologické vy¹etrenia. On mô¾e urobi» tú istú chybu v otázke a jeho výsledok bude pravdepodobne "falo¹ný".