Vakuove baliace stroje

Balenie potravín vákuum, je nápoj z najjednoduch¹ích systémov na ochranu potravín pred po¹kodením. Zariadenia, ktoré umo¾òujú také balenie výrobkov, sú druhým typom vakuových tesniacich materiálov.Na miestnom trhu sú komorové a bezkomorové stroje extrémne roz¹írené.

Pre veµkých výrobcov potravín sú zariadenia na balenie do komôr zamerané na to, ¾e sú urèené na balenie veµkých skupín potravín. Ich cena je pomerne vysoká (od ¹tyroch do tucta alebo tak tisíc zlotých, ale sú veµmi racionálne a rýchlo sa vrátia, keï sa sériovo vyrábajú. Celý proces balenia sa dá µahko spýta» a je to veµmi jednoduché. Vlo¾te tovar spolu s obalom do stroja, po ktorom sa vákuum aktivuje vo v¹etkých zariadeniach, zváranie prebieha a hermetický obal sa odrá¾a. Proces sa dá tie¾ urýchli» pou¾itím ¹peciálnych vlo¾iek. Stroje na balenie do komôr, èasto pou¾ívané v gastronómii, a predov¹etkým sa ukázali ako nevyhnutné v stravovacích spoloènostiach. Takéto balenie vám umo¾òuje zvládnu» veµa dôle¾itého uznania bez zamestnávania ïal¹ích µudí. Hra je zárukou, ¾e sa ¾ivot nerozlo¾í, èo je výnimoène platné poèas letného èasu.Pre domácnosti, malú gastronómiu a obchody je urèený nekomutový zváraè. Je to posledné lacné zariadenie, ktoré je mo¾né zakúpi» za PLN 300-400 v závislosti od spoloènosti. Balenie nie je èasté, be¾í mimo prístroj, iba zadná èas» vrecka je umiestnená v postupe. Závisí od posledného, ¾e zvareme jednu stranu fólie, vlo¾íme výrobok do vrecka, potom pomocou pásu zvareme ïal¹iu èas», zatiaµ èo vzduch je odsávaný. Takáto zváraèka vy¾aduje pou¾itie vrubových vrecú¹ok, pomerne drahé, ale nástroj má preto dáta na balenie malých ¹ar¾í potravín, tak¾e takýto film je postaèujúci na dlhú hodinu. Mô¾ete a pou¾íva» ta¹ky urèené pre komorové baliace stroje, ale musí to by» rovnaké zruènosti. Nepochybnou výhodou nástrojov tohto druhu je spôsob balenia veµa ¹irokých alebo iných tvarov tovarov. Èasto sa odoberajú v skladoch, kde je tovar viazaný na ¾iados» zákazníka.Vákuové balenie je geniálnym rie¹ením, keï odchádzame napríklad z kempovania alebo z pozornosti. Balené sendvièe budú originálne aj po pár dòoch.