Uzemnenie v luster

Na miestnom trhu sa zdá by» stále veµa spoloèností, ktoré poskytujú na¹im zákazníkom profesionálne preklady za sebou, ale len veµmi málo µudí skutoène vedia, èo sú naozaj významné. Najjednoduch¹ím spôsobom, ako po sebe hovorí, ¾e prekladateµ je zvolený veµmi blízko k reproduktoru, starostlivo naèúva v¹etkých svojich problémoch a po ich prijatí sa sna¾í popísa», ako veµmi »a¾ké, ako je to mo¾né. Vo verziách tohto modelu, prekladatelia èasto siahajú a¾ do komentáre, ktoré sú vykonané v priebehu reèi.

V súèasnosti sa konzekutívne tlmoèenie systematicky nahrádza súèasnými interpretáciami, ktoré sú oveµa populárnej¹ie. Konzekutívne tlmoèenie mo¾no najèastej¹ie nájs» napríklad poèas veµmi zlo¾itých stretnutí alebo aj pri prírodných výletoch.

Veµmi malá móda na domácom trhu po sebe idúcich tlmoèeniach je spôsobená predov¹etkým ich mimoriadne hodnotnou hodnotou, zatiaµ èo je veµmi »a¾ké nájs» slu¹ných prekladateµov, ktorým by sa tieto slu¾by ponúkali na uspokojivej úrovni. Nepochybnou výhodou prekladu tohto variantu je zvyèajne to, ¾e jeden z prekladateµov je urèite potrebný na to, aby ich vykonal bez potreby akéhokoµvek ¹pecializovaného zariadenia.

Konzekutívna interpretácia je proti v¹etkým okolnostiam veµmi horúca a zdåhavá práca, ktorá vy¾aduje, aby tlmoèníci mali veµké skúsenosti a presne dokonalé vyuèovanie cudzích jazykov. Výuèba sa na chvíµu nemô¾e zastavi», keï nájde konkrétne slovo v domácnosti. Konzekutívne tlmoèníci musia by» hrdí na veµmi výnosnú pamä», preto¾e si musia pamäta» na text, ktorý rie¹itelia vyrie¹ili. V záujme úspe¹nej¹ích zlo¾itých prekladov z úzkych oblastí musia prekladatelia dôkladne sa pripravi» pred vstupom do svojej úlohy, ktorá je tie¾ veµmi dlhá a »a¾ká. Ak hµadáte dobrého prekladateµa, potom stojí za to vybra» si odborníkov, ktorí sa ¹pecializujú na jasnú oblas».