Uzemnenie bloku

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v zni¾ovaní rizika výbuchu horµavých látok, pri získavaní elektrostatickej iskry. Je ¹iroko pou¾ívaný v oblasti veµkosti dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

https://ecuproduct.com/sk/penisizexl-pripravok-na-zvacsenie-penisu-na-extremne-velkosti/

Elektrostatické uzemnenie mô¾e by» novou formou. Najrozsiahlej¹ie a trochu zlo¾itej¹ie modely sú vyhotovené zo zemniacej svorky a kábla. Vyspelé a technologicky vyspelé sú vybavené ochranným ¹týlom ochrannej zeme, vïaka èomu je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je pozemok správne pripojený.

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných nádr¾í, cestných nádr¾í, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami je mo¾né vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich postavenia je pravdepodobne buï zmie¹anie, èerpanie alebo postrekovanie horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktovaním alebo zmenou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. Úspe¹nos» µahkého a rýchleho kontaktu s uzemnením alebo bez nabitého problému mô¾e ma» za následok krátky prúdový impulz, ktorý bude rozpoznateµný vo forme iskry.Nedostatok jiskrového výboja mô¾e vznieti» zmes alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.