Uspora energetickych vyhod

Kontrola energie je mimoriadne dôle¾itá prakticky v ka¾dom odvetví, v mnohých budovách alebo podnikoch. Odpínaèe a výkonové istièe sú v priamej sile mnohých výrobcov. Ka¾dý z nich ¹etrí za navrhované systémy, ktoré sú úplné a vhodné pre iné situácie.

Hlavnými výhodami výkonových istièov sú nepochybne malé rozmery, jednoduchý postup pri in¹talácii a prevzatí, ale predov¹etkým veµmi vysoký dosah pri prídavných zariadeniach.

Sie»ový spínaè je nástroj, ktorý ide tam, kde má moc veµmi dôle¾ité èíslo. Jeho kµúèovým predpokladom je ochrana iných elektrických zariadení pred úèinkami mo¾ného pre»a¾enia alebo skratov. Dodatoène sa pou¾íva v bode riadenia výkonu elektrickej kon¹trukcie.

Základné rozdelenie výkonových istièov zahàòa istièe nízkeho, stredného a vysokého napätia. Charakteristickým znakom nízkonapä»ových spínaèov je prevádzkové napätie ni¾¹ie ako 1000 V, zatiaµ èo ich najni¾¹ou kon¹trukciou sú istièe s oblúkom. Napájacie spínaèe stredného napätia zvyèajne poskytujú 10 000 vypnutí.

Pokiaµ ide o vysokonapä»ové výkonové spínaèe, sú reprodukované v dvoch technológiách: màtvy nádr¾ a ¾ivá nádr¾. Spôsob prevádzky ovplyvòuje výkon v ¹truktúre vypínaèa, ale aj jeho mechanickú pevnos». Vypínaèe vyrobené v technológii màtvych nádr¾í sú oveµa odolnej¹ie kvôli extrémne vysokej stabilite istièa. Vysokonapä»ové istièe sa zvyèajne uva¾ujú kvôli spôsobu, ktorý sa pou¾íva na uhasenie oblúkového média.