Uhasenie po iaru v lese

V prípade po¾iaru je najdôle¾itej¹ia silná a efektívna reakcia, vïaka ktorej sú minimalizované mo¾né straty. Niekedy mô¾ete dokonca prida» na zachovanie dobrého ¾ivota. Aby bola táto odpoveï v¾dy istá, mali by ste vedie», akú metódu kona» a èo hµada». Inak spustíme hasenie v uzavretom interiéri, t.j. v reálnom priestore.V prvom prípade treba ma» na pamäti, ¾e ná¹ manévrovací priestor je malý, v poslednej zmluve nemô¾eme dovoli» pou¾i» v¹etky prípravky. Jedným z najúèinnej¹ích je nepochybne vodná para, ktorá je údajne spôsobená rýchlou formou na neutralizáciu hrozby.

Iste, ako spôsob hasenia pár (ang. & Nbsp; para hasiace neposkytuje do otvorených priestorov, kde nemô¾e by» dobré sústredenie, tak¾e je mo¾né po¾iar uhasi». V malých budovách je to v¹ak veµmi u¾itoèné. Èasto sa prideµuje aj na lodiach, na miestach, kde sa odoberá alkohol alebo na sopeèných kotloch, kde nie je povolená spotreba vody. Základnou èinnos»ou pary, ktorá vytvára po¾iar, je neutralizova» kyslík, bez ktorého plameò nebude trva». Jeho veµkou výhodou je skutoènos», ¾e tento úèinok sa robí veµmi rýchlo, v dôsledku èoho sa po¾iar nedoká¾e dostatoène roz¹íri». K dispozícii sú aktuálne nesmierne dôle¾ité, preto¾e formy, keï oheò zvý¹i len v budove, nie ¾e by naïalej tlmený rovnaké dvojice. Sú nevyhnutné, ak ïaleko firefighting èinnosti, ktorá sa skladá z posledných, ¾e straty spôsobené ohòom bude znaène vysoká.