Starostlivos o tehotne vlasy

Moja sestra tú¾ia po veµmi zábavné vlasy, mô¾ete ju pohladi» po celé dni, navy¹e im èesa» nahor. Je to skutoène podieµa na to, ¾e tak, aby veci vyzerali dá krásne zvý¹i» vrkôèik pä»krát, na nejaký èas, ¾e uvedenie na vlasy príslu¹enstvo vlasy, alebo nie je zapojený do kolíky. Miluje ¹kolské podujatia a dostáva sa k nim. Jej nová rola princeznej vtipkára bol tie¾ zábavný a vy¾adoval perfektné úèesy a obleèenie. Po prvé, matka zovrela jej vrkôèiky s niekoµkými wpiêtymi nie je luky. Potom tá krásna dievèina povedala nie, nie, nie e¹te raz. V interiéroch budem vyzera» skôr ... a zaèalo. Pùl hodiny filmovania tie¾ ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. A keï ide s princeznami, rýchlo zmenila názor. Zawa¿aj±c nie je oboznámený s zaèiatku ukáza», ¾e to bolo asi dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku, zatiaµ èo vo svojom prejave to znelo veµmi podobne ako "nie, ja naozaj nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, èo veµa z nej poskytuje." Vyna¹la nový úèes, usporiadala vlasy z hµadiska voµnej koky. Pre svadbu, tak ako bola vytvorená skôr, máme teraz prax pri pripájaní vlasov, tak¾e to úplne ¹lo k nám najrýchlej¹ie. Jej matka a ja sme rovnaká stránka s rôznymi dodatoène pár minút boli presvedèení.

Vlasy pre dievèatá