Smer medzinarodnych vz ahov

UpSize UpSize Účinný korektor tvaru prsníka

Medzinárodné kontakty sú extrémne priemerné v ére globalizácie. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikácie výrazne skrátili vzdialenos» medzi krajinami a dokonca kontinentmi. Teraz dostane adresát list po niekoµkých dòoch a nie po niekoµkých mesiacoch, kedy to teda ¹lo skôr. V¾dy mô¾ete & nbsp; zavola» niekoho a integrova» sa priamo. Jazda do ïal¹ej krajiny na svete je preè, ale len pár hodín letadlom. V dne¹nej dobe sú vzdialené krajiny povinné vybra» si ruku aj vïaka médiám - tlaèi, televízii, internetu.

Existuje mnoho nových príle¾itostí na spoluprácu. Cudzie cesty sa bránia rýchlej¹ie a lacnej¹ie, a teda - a oveµa èastej¹ie. V súèasnosti sa mô¾ete µahko dosta» na svoj vlastný kontinent, kde sa uplatòuje úplne iná kultúra a nové zvyky. V¹etko, èo potrebujete, je letenka, ktorú mô¾ete vylo¾i» v Ázii, Afrike alebo na zaujímavom ostrove. Aj politická situácia vo svete sa zvy¹uje. Po vytvorení schengenského priestoru bola väè¹ina múrov v Európskej únii zru¹ená a ka¾dý obyvateµ mô¾e µahko cestova» medzi krajinami.

Intenzívne multikultúrne kontakty vy¾adujú dobrú prípravu. Spoloènos», ktorá potrebuje získa» nové zahranièné trhy, sa postaví ako vhodný sprostredkovateµ, ktorý práve predstaví navrhovanú ponuku. Extrémne reálne sú v súèasnej interpretácii. Poµská spoloènos», ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e zví»azi» na medzinárodných veµtrhoch tým, ¾e sa priamo dostane k zainteresovaným stranám. Náv¹teva zástupcov japonskej automobilovej spoloènosti v na¹ej továrni bude významne za prítomnosti tlmoèníka. Bez prekladateµa sa politické stretnutia na medzinárodnej úrovni nemohli kona». Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, umo¾òuje zabráni» nehodám a nejednoznaènostiam. Je to drahé v dospelých rokovaniach, kde niekedy mô¾u malé transakcie ovplyvni» malé detaily.