Slu by zahradnej techniky

Slu¾ba pokladnièných registra je uvedená nielen poèas výpadku zariadenia, ale aj poèas povinných registraèných pokladníc a navy¹e poèas obdobia, keï zaèneme a konèíme prevádzku. Spolu s predpokladom je jedinou osobou, ktorá v prípade zlyhania pokladnice mô¾e zmeni», je èlovek servisnej spoloènosti, ktorý si kontroluje s príslu¹nými oprávneniami. Veµmi èasto sa získavajú práva takto:

oprávnenia:- servisná spoloènos» pokraèuje v predaji pokladne s mo¾nos»ou spolupráce a zavedenia zmluvy o predaji,- po získaní súhlasu nasmeruje najmenej dvoch hostí na certifikaèný výcvik, ktorý sa ukonèí skú¹kou. V okamihu tréningu získa technik autorizáciu pre v¹etky typy fi¹kálnych zariadení, ktoré sú nastavené v schopnostiach výrobcu.- po vynikajúcom dokonèení testu dostane servisný technik meno a spoloènú fotografiu identifikaèného preukazu a jeho peèa» na pou¾itie peèatí vo fiskálnom module. Výrobca v¹ak zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré majú právo na vybudovanie záruènej a nezaruèujúcej opravy, ako aj na príslu¹né technické kontroly a navy¹e uchováva svoje údaje daòovému úradu.

sviatokPovolenia preberajú na úrovni jedného roka a hovoria o zaznamenanom druhu pokladne - hotový kurz neposkytuje servisnému pracovníkovi právo opravova» v¹etky daòové zariadenia jedného výrobcu, ale iba sa zbavi» chýb vo vybraných modeloch.Servisný technik je zodpovedný za neustále zvy¹ovanie svojej kvalifikácie tým, ¾e zaèína v produktových dielòach, mal by a ka¾doroène písa» výrobcovi, odlo¾i» dátum uplynutia platnosti nárokov.Po¾iadavka stanovená v zmluve o autorizovanom servise je, ¾e údr¾bárska spoloènos» skladov náhradných dielov, ako aj kontrolné a meracie zariadenia a prístroje. Okrem toho je webová stránka zodpovedná za poskytovanie pou¾ívateµom prevádzkových tém, ktoré prichádzajú od výrobcu.Oprávnený servisný technik, ktorý nepracuje v osobnej pokladnici na poslednú vhodnú, nemá právo spravova» denník a musí kartu vráti» výrobcovi. Serviceman mô¾e pou¾íva» pokladnice, ale iba ak je zamestnancom jednotky, ktorá súvisí s koncesionárskou zmluvou výrobcu.