Sebahodnotenie ako zlep i

Poµský zákon hovorí o údajoch o pou¾ití z daòovej úµavy na nákup fiskálnej POSNET Thermal HD tlaèiarne. Táto pomoc má 90% vrátenie kúpnej ceny, ale nemô¾e prekroèi» 700 PLN. Zároveò, ak podnikateµ kúpi niekoµko zariadení, kredit sa vypoèíta pre v¹etky z nich, nie pre verejnos». Ako vidíte, úµavu na nákup pokladne je zisková a ¹etrí veµa peòazí.

Tak¾e vyu¾ite túto mo¾nos». V¾dy existujú pravidlá o majetku s takouto úµavou. Boli zahrnuté v uznesení o dani z výrobkov a pomoci.Základnou my¹lienkou je potreba oznámi» v daòovej hlave poèet registraèných pokladníc, ktoré sú merané tak, aby boli praktické pre záznam obratu a vý¹ku splatnej dane. Okrem toho je tie¾ potrebné prida» adresu, na ktorej budú hotovosti pou¾ité. Malo by sa zabezpeèi», aby sa takáto ¾iados» podala pred dátumom zaèiatku pou¾ívania registraèných pokladníc.Ïal¹ou zásadou je potreba zachova» pridelené dátumy, v ktorých daòoví poplatníci majú in¹talova» a prijíma» majetok z deklarovaných registraèných pokladníc.Okrem toho sa táto suma musí uskutoèni» v súlade s technickými podmienkami stanovenými v uznesení o DPH. Rovnako ako majú ¹pecifické funkcie. Napríklad musí umo¾ni» bezpeèný prenos informácií na externé médiá. Pokladnice sa preto technicky kontrolujú pred vydaním ¾iadosti o úhradu za ich prijatie.Posledné pravidlo platí pre µudí, ktorí boli odobratí z DPH. Takéto osoby musia na úèely získania náhrady za nákup pokladnice predlo¾i» aj samostatnú ¾iados» obsahujúcu komplexné informácie o daòovníkovi. Napríklad v takejto prihlá¹ke musí by» uzavreté meno a priezvisko, údaje o adrese, daòové identifikaèné èíslo a èíslo bankového úètu, na ktoré sa mô¾e priamo vráti» náhrada za nákup takejto pokladnice. Moment, kedy by sa takáto náhrada mala dosiahnu», je 25 dní od momentu podania dodatoènej ¾iadosti daòovníkom.Struène povedané, stojí za to postara» sa o vy¹¹ie uvedené zásady. Po ich dosiahnutí by sa malo rozli¹ova» daòová úµava pri kúpe pokladne.