Rozvod rodiny a starostlivosti kod

Ka¾dý rok sa na rozlúèku prijímajú tisíce man¾elstiev, bez toho, aby sa dokonca sna¾ili zachráni» vz»ah. Keï platíme, ¾e sa s nami niè nestoto¾òuje, vyberáme si vhodné rie¹enie, ktorým je rozvod na základe dohody strán. V¹etko sa dá urobi» do pol hodiny av zásade sme tie¾ aktívni, mô¾eme sa tie¾ vráti» na trh. Väè¹ina rozvodov je na tvárach, ktorých man¾elstvo je mlad¹ie ako pä» rokov. Problém je v tom, ¾e sa nezaoberáme ka¾dodenným ¾ivotom, ktorý musíme poèíta» s novou osobou. Mali by sme sa stretnú» aspoò s èas»ou cesty, vypracova» kompromis, ktorý je v ka¾dom ohµade u¾itoèný.Musia v¹ak narastajúce problémy v man¾elstve ís» na rozvod? Samozrejme, ¾e nie. Man¾elské poradenské centrum je priestor, kde mô¾eme nájs» pozornos» a veµa reakcií na otázky, ktoré nás trápia. Poèas náv¹tevy terapeut zohráva úlohu sprostredkovateµa, ktorý nás nauèí, ako hovori», predpoveda» a vybra» si boj o to, èo nás spája. Najèastej¹ím dôvodom na¹ich neúspechov sú komunikaèné problémy, ktoré vedú k odli¹ným potrebám partnerov v oblasti sexu, plytvania peniazmi a výchove detí. Známa nová polovica zvyèajne nepozná bez úlohy. V tomto prípade sa vyskytujú v nekompatibilite znakov.Alebo skôr sme si nev¹imli urèité správanie, ktoré nás trápilo a frustrovalo dnes, alebo sa prirodzene stretli v na¹ich ¾ivotoch. Ako sa µudia menia a myseµ je tie¾ predmetom tohto procesu, a niekedy aj na¹e skúsenosti ako partner jednoducho zmenia zisk stratenej dôvery. V Poµsku, bohu¾iaµ, stále existujú stereotypy, ktoré hovoria o tom, ¾e man¾elská terapia je hanbou a neprirodzeným doplnkom, ale niektorí si nemô¾u navzájom pomáha». To je potom zlý kruh, ktorý je èasto známy výsledok v rozvodovej miestnosti.