Quebonafid eklekticky

Najèastej¹ie pou¾ívanou formou poistenia je súèasná ochrana, u¾itoèná v elektrickej kon¹trukcii. Ochrana prijímaèov, motorov, transformátorov a distribútorov je operácia a ich najkomplexnej¹ou úlohou je chráni» káble. Metóda ochrany proti skratu existuje u¾ mnoho rokov. Èím jemnej¹ia technika má pozíciu v ochrane proti pre»a¾eniu. Voµba ochrany závisí od úèinnosti ochrany, ako aj od starého pre»a¾enia drôtov a káblov.

Vzory a pravidlá pre kon¹trukciu elektrických zariadení urèujú minimálne po¾iadavky, ktoré musia spåòa» in¹talácie, ktoré majú zariadenie pod ochranou, ako napr typ istoty, lásky, efektivity a polohy. Existujú situácie, keï po¾iadavky sú nároènej¹ie a bezpeènos» vy¾aduje certifikáciu. My¹lienka aktuálneho miesta je miesto, kde bude in¹talácia nastavená. To sú ¹peciálne miestnosti vystavené po¹kodeniu elektrických in¹talácií, automaticky sa po¾iadavky na kvalitu stanú oveµa väè¹ími.Ochrana proti skratu je najbe¾nej¹í typ ochrany. Sú povinní strávi» elektrický obvod vo v¹etkom a potom okam¾ite na jednom zaèiatku, na pozadí obvodu, preto¾e inde dochádza k poklesu za»a¾enia káblov, napríklad zní¾ením prierezu alebo pou¾itím iného vedenia. Na rozdiel od okolností nie je umiestnenie ochrany proti skratu na mieste vetvy obvodu tak hladké a zrejmé, ako by sa mohlo zda». Je dôle¾ité necha» ich najmenej 3 m od posledného prvku. Kvôli poslednej zlo¾ke od vetvy po ochranu je samozrejme dimenzovaná ako in¹talovaná ochrana, bola pred nej, takéto rie¹enie spôsobuje, ¾e pravdepodobnos» výskytu skratu na poslednom prvku nie je mo¾ná. Rovnaký vz»ah sa uva¾uje v systéme drôtov, ktoré spájajú zdroje energie, vrátane transformátory, batérie alebo generátory s rozvádzaèom za predpokladu, ¾e je ochrana umiestnená v rozvádzaèi na konci obvodu. Tieto dve výnimky sú povolené, ak je skrat na správnej skratovej ochrane pri pripojení bezpeèný.Opísaný problém, aby sa, ¾e veµa zlo¾ité a niekoµko pou¾itých, av¹ak v skutoènosti ¾ijú v domovej kon¹trukcii ka¾dého z nás.