Priemyselny vysavae bosch 15

Centrálny vysávací systém sa stáva èoraz µah¹ím. Spravidla je umiestnený v novo vytvorených objektoch, ale tie¾ sa stáva, ¾e existujúci existuje v existujúcich. Av¹ak v súèasných nových domoch je jeho jedlo tmav¹ie a nesmierne drahé.

Èo sa deje po centrálnom vysávaní systému je pravdepodobnej¹ie s tradièným vysávaním? Teraz, v rámci úspechu tradièných vysávaèov, nie v¾dy zbavíme v¹etkých neèistôt. V¹etko závisí od kvality vysávaèa, ale èasto sa stáva, ¾e filter nie je schopný zastavi» v¹etok prach. Tento vysávaè je tie¾ veµmi hluèný. Centrálny vysávaè nevyfukuje nasávaný vzduch, neexistuje ¾iadny filter, ktorý by nebol úplne úèinný ako súèas» vysávaèa. Nie je to hluk, preto¾e motor vysávaèa sa nachádza mimo budovu. Ale niè nie je zadarmo. Montá¾ centrálneho vysávaèa je investíciou, ktorú pravdepodobne nebude µutova», ale µudia to neprijmú. V ïal¹ích budovách je in¹talácia takejto schémy pomerne jednoduchá, preto¾e distribuujeme celú in¹taláciu voµne, rovnako ako nové in¹talácie, elektrické alebo hydraulické. Najdôle¾itej¹ou èas»ou tela je tzv centrálna jednotka, ktorá sa nachádza mimo budovu. Je to skoro telo tradièného vysávaèa a v òom budú ulo¾ené neèistoty. Centrálnej osobe sa uvádzajú tuhé rúrky, ktoré sa hovoria do stredu (alebo v obµúbenej¹om objekte viacerých sacích portov. Takéto hniezdo, aby bolo mo¾né naplni» jednoduché miesto, sa musí stara» o prvú stenu domu. Táto odsávacia stanica zaèína dlh¹ie ako v prirodzenom vysávaèi, pru¾nej ohybnej hadici, pomocou ktorej u¾ mô¾ete vysvetli» samotné vysávanie. Hadica je urèite vybavená ¹peciálnym spínaèom alebo navíjacím mechanizmom. Vákuový vykurovací systém, na ktorom budem hµada» postupne nových priaznivcov.