Predajny system predaja

Integrovaný maloobchodný systém bol vyvinutý s riadením veµkých predajných sietí v zále¾itostiach. Správne a efektívne riadenie predajných sietí je mimoriadnou výzvou. Vychádzajúc z tejto metódy umo¾òuje riadiacim pracovníkom prístup k individuálnym analýzam a reklamám na riadenie.

Pre be¾ných zamestnancov musí program ponúka» dobrý nástroj, ktorý umo¾òuje efektívne postavenie na v¹etkých pozíciách. Prostredníctvom predajného systému sme schopní implementova» najmodernej¹ie rie¹enia na ka¾dej úrovni kancelárie. Vychádzajúc z cesty, sme schopní prija» rôzne opatrenia na zlep¹enie riadenia organizácie od maloobchodného predaja, distribúcie, logistiky a úètovníctva a¾ po správu. Prostredníctvom série skvelých príle¾itostí sa program zhroma¾ïuje v akomkoµvek type predajnej siete pozostávajúcej z asi desiatich a¾ niekoµkých stoviek obchodov. Je dobre prijímaný v stredne veµkých predajných architektúrach. Neobmedzená oblas» prevádzky maloobchodného systému poskytuje mo¾nos» obsluhy v¹etkých oblastí prevádzky predajnej siete.

https://flexa-plus-optima.eu/sk/

Obsahuje ïal¹ie prvky:

vysoký a multi-poboèkový maloobchodný systém,modul správcu, ktorého èinnos» je zacielená,zdroj centralizovaného skladového hospodárstva a distribúcie, garantuje najdôle¾itej¹ie vyu¾itie podmienok na prevádzkovanie ekonomickej kampane.

Program má tie¾ ¹pecializovaný, integrovaný finanèný a úètovný systém, ako aj osobný a mzdový systém, ktorý poskytuje komplexné slu¾by pre v¹etky procesy riadenia maloobchodných re»azcov.

Maloobchodný systém má pre zákazníkov veµkú podporu. Umo¾òuje mno¾stvo funkcií, ktoré vám pomô¾u pri kúpe. Mnoho výhod je mo¾né spomenú» multimediálnych samoobslu¾ných staníc pre zákazníkov, ktoré skenovaním èiarových kódov umo¾òujú rýchlu platbu produktov.