Pravidla nudzoveho osvetlenia

Aké dôle¾ité je vidie» teraz, bohu¾iaµ, bolo by si predstavi», ¾e robí iné veci, keï neexistuje elektrina. Ale keï je známe, niekedy sa spája s novými poruchami, prepätím alebo údr¾bárskymi prácami, èo znemo¾òuje krátke poruchy elektrickej energie. Av¹ak pre takúto mo¾nos», predov¹etkým pokiaµ ide o verejné zariadenie. Preto je mimoriadne vhodný pre núdzové LED osvetlenie, ktoré je mo¾né úspe¹ne prevzia» v rôznych nákupných centrách, predajniach automobilov alebo samotných divadlách, pri moci mnohých nových spoloènostiach.

Okrem toho, ¾e takéto osvetlenie je ïal¹ím zdrojom svetla, vykonáva aj ïal¹í dôle¾itý problém. Konkrétne, veµmi èasto sa zbiera na zvy¹ných druhoch koridorov, ktoré sa chystajú uniknú» rie¹eniam. Vïaka nim v prípade akéhokoµvek nebezpeèenstva, ako dôkaz proti po¾iaru, mô¾ete bezpeène opusti» konkrétnu budovu bez ohµadu na to, akú silnú tvorí pou¾iteµný povrch. Stojí za to investova» do takého prístupu, preto¾e vïaka nej si mô¾ete vytvori» posledný, ¾e v prípade akýchkoµvek »a¾kostí s dodávkou elektriny, µudia hµadajúci blok, nemusíte paniku.

Takéto osvetlenie mô¾e by» µahko usporiadané tak, ¾e ak je to potrebné, nie je jasný rozdiel medzi základným osvetlením a rovnakou núdzou. Je dôle¾ité nastavi» technické parametre núdzových svetiel tak, aby sa zatvárali, ako keby boli úspe¹né, ako na chodbách, v interiéroch bude tma. Tento druh osvetlenia sa zhroma¾ïuje hlavne v objekte, kde nedostatok energie je naj»a¾¹í a neumo¾òuje vykona» prácu, ktorá je vhodná pre daný objekt.

Výber typu núdzového osvetlenia plus bude ma» miesto, berúc do úvahy, ¾e chodby v akomkoµvek objekte majú novú ¹írku a steny majú inú vý¹ku. Na predaj nájdete tie, ktoré sa nachádzajú v obdå¾nikovej komore alebo v kombinovaných rámoch. Aby bolo takéto osvetlenie mimoriadne zrozumiteµné pre µudí, ktorí chcú µahko opusti» zariadenie, sú ponúkané s vhodnými piktogrammi, napríklad so ¹ípkou oznaèujúcou smer, do ktorého by mali prejs» rie¹enia z konkrétneho predmetu.