Pokladnica v deklaracii vat 7 2015

Po prvé, je dôle¾ité ma» na pamäti, ¾e finanèná a finanèná tlaèiareò nie je tá istá. Ide o nástroje, ktoré sa navzájom výrazne lí¹ia. Aj keï sú navzájom èasto zmätení, majú svoje vlastné registraèné systémy predaja a nachádzajú sa v rôznych funkciách.

https://re-aon24.eu/sk/

Registraèné pokladnice majú celú metódu riadenia predaja. Obsahujú aj databázu èlánkov pomoci, tak¾e nie je potrebné ich pripoji» k ¾iadnemu inému zariadeniu. Mô¾ete poveda», ¾e sú sebestaèní. Vzhµadom na skutoènos», ¾e majú viac funkcií ako fi¹kálne tlaèiarne, sú prístupnej¹ie, èo je samozrejme výhodou. Je známe, ¾e ka¾dý sa pozerá na to, koµko si zarobí a zároveò ako najmen¹í, èo míòa».Finanèné tlaèiarne sú zvý¹ené pokladnice. Okrem schopnosti vytlaèi» daòové doklady a spôsobi» predajný systém majú aj rozsiahlej¹ie funkcie. Napríklad mô¾u sledova» inventár výrobkov, ktoré má známa jednotka v na¹ich funkciách. Vïaka takejto ponuke v¾dy viete, èo sa dá dosta» z hypermarketu v danom okamihu a èo sa má kúpi» vo vhodnom èase. Okrem toho mô¾ete do svojho tela vlo¾i» rôzne propagaèné akcie. Nielen zvyèajné zní¾enie ceny, ale aj lacnej¹ie predávanie materiálov v balení, napríklad: Kúpte dva výrobky a tretí dostanete zadarmo. Ïal¹ou hodnotou je teda to, ¾e existuje funkcia priamej tlaèe faktúr s DPH, ako aj ponuka na zlep¹enie prijatia pred vytlaèením. Takéto okolnosti nemajú daòové registraèné pokladnice. Poznatky z pokladní nie sú sebestaèní a fungova» normálne, tú¾i by» pripojený k externým poèítaèom èi pokladnièných systémov. Existuje tie¾ výhoda rovnako ako choroba. Výhodou je, ¾e bez poèítaèa nie je mo¾nos» tlaèe. Preto je nákup poèítaèa veµmi nákladný. Výhodou je, ¾e údaje o predaji nain¹talované v poèítaèi sú presnej¹ie a èitateµnej¹ie. Fiskálne tlaèiarne a lep¹ie konzultácie v prostredí, kde je databáza èlánkov veµmi dlhá. Napriek obrovskému výhod fi¹kálne tlaèiarne na pokladni pred vykonaním voµby o ich nákup stojí za zvá¾enie, èi je potrebné, aby nás ako ¹pecializované zariadenia. Pre µudí, ktorí prevádzkujú malé obchody, systém práce nie je tak pozitívny a náklady na pokladnièné pokladne sú men¹ie ako fi¹kálna tlaèiareò.