Pokladnica s eitateuom

Pre ka¾dého podnikateµa, skôr alebo neskôr, príde bod, v ktorom súèasný stav bude vy¾adova» vybavenie fi¹kálnej meny s jej menom. V súèasnosti je v¹ak fakt, ¾e je okam¾ite náchylný k cieµu?Teraz nie, mal by ho nain¹talova» ako prvý. In¹talácia finanènej in¹titúcie nie je úplne taká dôle¾itá, myslím si, ¾e v¹etci ju doká¾u po preèítaní tohto kontextu zvládnu».

Èo by mal zaèa»?Prvým krokom je kúpa hotovostnej pokladnice. Bolo by to presne, keby sme to urobili asi 3-5 tý¾dòov skôr, ale dovoµte nám, aby sme sa s posledným zariadením dobre nauèili aj jeho schopnosti. Èas, ktorý venujeme ¹koleniu s mno¾stvom v nefi¹kálnom systéme, uµahèí veµa neskor¹ej aktivity a u¹etrí veµa nervov, nehovoriac o nervy svojich u¾ívateµov.Ak u¾ poznáte pokladnicu, mali by ste to oznámi» príslu¹nému daòovému úradu deò pred plánovanou fiskalizáciou pokladnice.Samozrejme, toto oznámenie je dôle¾ité písa» ruène.Po napísaní takéhoto vyhlásenia by mal by» spustený fi¹kálny modul. Tak¾e to mô¾ete urobi» skôr, ale s touto funkciou nemô¾eme by» neskoro.Táto pomoc poskytuje autorizovaná pokladòa. Pri vykonávaní slu¾by servisný technik tie¾ vyplní slu¾obnú knihu, okrem mno¾stva je zapeèatená oloveným uzáverom s èíslom servisu.Po spustení fi¹kálneho modulu, najneskôr do 7-dòového usporiadania, musíte predlo¾i» a predlo¾i» iný materiál miestnemu daòovému úradu. Preto existuje dokument "Notifikácia daòového poplatníka o prostredí in¹talácie pokladnice". Takýto doklad je poskytovaný servisným technikom poèas bezplatnej fiskalizácie. Na papieri zadávame v¹etky informácie o vlastnom názve aj o pokladni - sériové èíslo, jedineèné, uvádzame miesto in¹talácie a dátum fi¹kalizácie a úèel.Stojí za to, ¾e zodpovednos» za predlo¾enie takéhoto dokumentu stojí na daòovníka. Tie¾ odporúèame uchováva» kópiu získaného dokumentu.Po "vyúètovaní" pokladnice vydá daòový úrad tretie èíslo - registraèné èíslo. Èíslo, ktoré sa vo formulári vz»ahovalo na menu, bolo napríklad vodotesné oznaèenie. Navy¹e je zapísaná do servisnej kni¾ky v praktickom poli.Toto èíslo je v¾dy v èase podania dokladov o zdaòovaní na daòovom úrade, niekedy je mo¾né ho prevzia» listom.Va¹a práca vykonaná webom je mimoriadne dôle¾itá. Je povinnos»ou ka¾dého obèana ju podporova» vo fiskálnej miestnosti.