Pokladnica lta chyba 30

V súèasnej dobe si nikto nemô¾e predstavi» obchod bez pokladne. Pokladnièné obchody sú pokrmy, ktoré registrujú v¹etky fiskálne operácie v súèasnej vý¹ke dane z príjmov. Registrácia predaja na sumu je tvorená zadaním predajných kódov, tovaru alebo slu¾ieb priamo z klávesnice vlo¾enej v èiastke alebo pomocou èítaèky kódov. Názvy výrobkov alebo slu¾ieb by mali by» vopred naprogramované v pokladnici.Fiskálne registraèné pokladnice pou¾ívané v Poµsku sú vyzdobené vo fiskálnej pamäti hodnôt OTP, v ktorých sa odporúèa èistý a hrubý nákup pre úèinok dòa predaja s uvedením rôznych sadzieb DPH.

Moderné pokladne vybavené existuje nielen na LCD displeji, ale aj Wi-Fi pripojenie k internetu. Stále viac mô¾eme nájs» zmeny v práci pokladníc. Sú aj menej pozitívne je pri kon¹tantnej pohodlia a efektívnosti realizácie zákazníckeho servisu.Nové modely vám tie¾ umo¾òujú zaregistrova» predaj a pripravi» si fi¹kálnu správu bez problémov v intuitívnom poradí.Zariadenia sú èoraz èastej¹ie písané s flexibilným a príjemným dotykovým materiálom, ktorý stále pracuje na komfort práce.

Väè¹ina moderných registraèných pokladníc spolupracuje s poèítaèom a umo¾òuje pripája» èítaèky èiarových kódov a platobný terminál.Moderné registraèné pokladne sú navrhnuté tak, aby pri úspe¹nom výmene rolovacieho papiera mal zákazník prístup k potrebným prvkom.Pri úspe¹nom zlyhaní pokladnice musí zákazník zavola» slu¾bu, ktorá je oprávnená opravova» pokladnice. Preto je prítomné, ¾e v¹etky moderné daòové registraèné pokladne sú zapeèatené, ale nie je pravdepodobné, ¾e ich iniciuje zamestnávateµ. In¹pekcie smie vykonáva» iba servisný pracovník alebo daòový úradník.Poèas kontroly od daòového úradu sa kontroluje obsah fiskálnej pamäte, nedotknuteµnos» peèatí a záznamy v servise o vèasných kontrolách hotovosti. V prípade zistenia nezrovnalosti voèi zamestnávateµovi mô¾e by» ulo¾ená finanèná pokuta.