Pokladnica dsa 45

Moment mô¾e preukáza», ¾e niekto dostane vysokú finanènú pokutu, preto¾e nevedel, ¾e musí vies» záznamy o vý¹ke fi¹kálnej sumy.Teraz potreba in¹talova» daòové zariadenia novitus deon e & nbsp; ovplyvòuje tých daòových poplatníkov, ktorých obrat presiahne 20 000 PLN. To nie je niè menej ako v predchádzajúcich rokoch Ministerstvo financií sa bude sna¾i» obmedzi» túto my¹lienku tým, ¾e vytvorí nový zoznam obchodov, v ktorých by obchodníci mali in¹talova» pokladnicu pred prvým predajom. V súèasnosti musí ka¾dá právnická firma & nbsp; ma» povinnú pokladòu. V prípade zlyhania & nbsp; daòovej pokladnice, ak nemáme rezervný fi¹kálny pokladòa - vypredanie by malo by» starostlivo ukonèené.

Ak daòovník nemá registraènú pokladnicu a zodpovedná osoba ju pou¾ila, bude mu ulo¾ená pokuta a¾ do vý¹ky 240 denných sadzieb za to, ¾e nemá "knihu". Hor¹ie mô¾e by» zbavený práva na odpoèet alebo vrátenie dane z pridanej hodnoty z 90% èistej kúpnej ceny, a zbavi» nároku na odpoèet 30% daòového obdobia, ktoré nemajú peniaze. & Nbsp; Trest 240 denných sadzieb daòových poplatníkov takisto dostane knihu udr¾a» nespoµahlivé. Nielen, ¾e v prípade, ¾e daòovník nemá okrem toho, ¾e táto transakcia ukazuje pás v dohode ïal¹ej DPH bude ulo¾ená pokuta a¾ 720 denných sadzieb, odòatím slobody a¾ na 2 roky alebo oboma tresty súèasne.V prípade, ¾e èinnos» daòovníka vz»ahuje na väè¹inu dopravných slu¾ieb, distribúcie LPG, predaj èastí vozidiel, sa spojil s dodávkou zariadení a televízie alebo rádia, ktoré rovnaký celok, èasti fotoaparátu - poplatník praje ma» pokladòu. Takto sa prebudí dodávka výrobkov z drahých kovov, dodanie poèítaèových dát alebo produktov, ktoré sa majú pou¾i», alebo aukcie. Povinnos» bez dôvodu roèného príjmu sa vz»ahuje aj na predaj tabakových výrobkov a alkoholických nápojov bez ohµadu na symbol PKWIU s trvalými výnimkami. V be¾nom roku bude zru¹ené rie¹enie ako pokladnièka pre podnikateµov, ktorí hovoria o slu¾bách pre situáciu osôb, ktoré nevykonávajú ekonomickú èinnos» a jednorazových poµnohospodárov. Za predpokladu, ¾e v¹etky výhody daòovníka sú zdokumentované faktúrou identifikujúcou príjemcu. Tie¾ predaj lístkov a rezervácie sedadiel pre osobnú dopravu, kde bola podobná èinnos» pripravená po¹tou, bankou alebo podobnou in¹titúciou. Títo daòoví poplatníci, ktorí tieto akcie získajú v roku 2015, musia po prekroèení obmedzenia subjektívneho oslobodenia pou¾íva» registraèné pokladnice.