Podnikanie

LED núdzové osvetlenie sa pou¾íva aj v malých budovách, v mnohých verejných budovách a nemocniciach, ako aj v výrobných a hospodárskych halách. Moderné systémy núdzového osvetlenia zahàòajú evakuaèné osvetlenie, osvetlenie únikových ciest, osvetlenie osobitne rizikových obydlí, panikové osvetlenie prírodných zón a núdzové osvetlenie. Núdzové LED núdzové osvetlenie je pripravené v organizácii modulov a je èasto realizované v kinách, nákupných centrách, re¹tauráciách, diskotékach a ¹portových halách.

Veµký význam je ka¾dý výskyt LED núdzového osvetlenia - zelené obdå¾nikové lampy s piktogramom znázoròujúcim obrys dverí, a za bieleho po¾iar be¾í èas a formu jej vedenia. Znaèenie na nové verzie núdzového osvetlenia predele, ¾e situácia je pova¾ovaná v bielom obdå¾niku symbolizuje dvere a biela ¹ípka ukazuje miesto núdzového východu. Existujú aj iné typy núdzového osvetlenia LED, aj keï sú v¹eobecne dostupné pre núdzové núdzové osvetlenie a núdzové únikové osvetlenie. Je v¹ak potrebné zdôrazni», ¾e súèasná bezpeènostné ¹títky sú stále v platnosti, ale novo in¹talované LED núdzové osvetlenie musí bra» do úvahy nové oznaèenie.

Núdzové LED systémy núdzového osvetlenia sú povinné v ka¾dom verejnom zariadení a koniec ich výstavby je zameraný na bezpeèný výjazd v prípade evakuácie. Z posledného zmyslu by mali by» dobre známe, tak¾e v evakuaènom svetle sa technológia LED otáèa, to znamená elektroluminiscenèné diódy, ktoré produkujú veµa svetla s ni¾¹ou spotrebou energie. Jasné výhody svetelných diód sú nízka spotreba energie, nízke napájacie napätie, nízke energetické straty, malá veµkos» a vysoká úèinnos», vysoký výkon a vysoká kvalita jasu.