Parcialne diferencialne rovnice druheho radu

V na¹om poslednom politickom systéme to bolo rovnaké s veµkými, èasto pou¾ívanými heslami, ktoré technológia vstupuje do chát. Bez technológie v ka¾dodennom ¾ivote sa nikto nemô¾e robi». ®e aj babièky tejto najstar¹ej generácie sa dotieravo pýtajú: "A preèo potrebujete druhý stroj v kuchyni, nie je mo¾né strúha» syr a reza» chlieb no¾om? Mô¾em ho vyostri», nemô¾ete to urobi»."

Potom pacientka dcéra, nevesta alebo vnuèka odpovie podµa princípu: "Ale mama / babièka, tak¾e nie je iný stroj, tento krájaè sa pou¾íva na rezanie v¹etkých druhov jedla, nielen chleba!" A má pravdu. Mô¾ete ju nakrája» so v¹etkými druhmi konzervovaného mäsa, dokonca aj tvrdého syra, zeleniny a ovocia. A chu» na druhé hrubé plátky. Je to veµká ¹koda, ¾e neberie ovocie.Ka¾dá slu¹ná ¾ena v domácnosti pou¾íva rôzne typy domácich spotrebièov v jednoduchej kuchyni. Niekedy nie je miesto pre domáce pult a malo by sa rozhodnú», èo je dôle¾ité, aby zostali na vrchole a ktoré pokrmy sa skrývajú v skriniach.Ïal¹ím problémom s modernitou a efektivitou v kuchyni je riziko, ktoré mô¾e ohrozi» neskúsené a zvedavé deti. Niektorí výrobcovia domácich spotrebièov na¹»astie vybavia svoje potreby detskou poistkou, ale aj pre neopatrných, ospalých zákazníkov a ka¾dého, kto si nevyberie pokyny. Existujú, okrem iného, no¾e, ¾iadna mo¾nos» èistenia èastí robotov, ak je to hrozba, ¾e stroj sa mô¾e pokúsi» pracova», atï.Ako krájaè mág 612p má reza» v¹etky druhy potravín, bude spoµahlivo pou¾itý v ka¾dom obchode s potravinami. Zamestnanci vy¹kolení z hµadiska pou¾ívania zariadenia po celý deò vyu¾ívajú výhody novej metódy.