Osobna bezpeenos osoby

Bez ohµadu na podnikateµskú èinnos», ktorú vykonávame, by sa pracovisko malo vyznaèova» vysokou úrovòou bezpeènosti. Pou¾ívajú evakuaèné rie¹enia, ktoré musia existova» striktne oznaèené, tak¾e poèas po¾iaru alebo nového zlyhania, ktoré by mohli by» typom, mohli bezpeène opusti» zariadenie.

Je to dôle¾ité nielen v súkromných kanceláriách, výrobných halách, zariadeniach verejnej správy, ale aj v obytných budovách, vedách a univerzitách. Kµúèovou aktivitou v my¹lienke oznaèenia núdzových východov je LED dióda núdzového osvetlenia.Tieto rie¹enia sú v tomto ohµade kombináciou výrobkov vysokej kvality s moderným ¹týlom a estetickým povrchom. A sú vybrané na zhroma¾denie v mnohých variantoch a formách. Zabezpeèenie tie¾ zaruèuje osvetlenie celého povrchu znaèky a rozpoznávacie rozmedzie 30-40 metrov. Hoci vo vz»ahu k po¾iadavkám cieµa bude pravdepodobne dodatoèná väzba s vy¹¹ími rozmermi. Stojí za zmienku, ¾e pozitívnym prvkom je aj pou¾itie LED svetla, ktoré sa vyznaèuje vysokou trvanlivos»ou. Prispieva k zní¾eniu nákladov na slu¾by a slu¾by a zároveò je príjemné pre prírodné prostredie.Svietidlo na núdzové osvetlenie, ktoré pou¾íva niekoµko typov elektronických obvodov, vrátane autotestu, individuálneho zdroja napájania alebo adaptérov prispôsobených monitorovaciemu zariadeniu. V¾dy v súprave nájdete aj príslu¹enstvo, ktoré umo¾òuje in¹taláciu svietidiel v µubovoµných konfiguráciách, napríklad na strope, stenách a pomocou ve¹iakov. In¹talaèné modely sú tie¾ viditeµné. Dôle¾ité je, ¾e ich zhroma¾ïovanie sa vykonáva bez pou¾itia komplikovaných nástrojov. Treba tie¾ poznamena», ¾e kvôli odstráneniu »a¾kých kovov a pou¾ívaniu technológií ¹etriacich energiu sú moderné tvarovky ekologicky ¹etrné. Zvyèajne sa vyrábajú z urèitého polykarbonátu a piktogramy umiestnené na nich sú v súlade s európskymi po¾iadavkami. Vïaka takýmto rie¹eniam mô¾eme by» istí, ¾e dôle¾itá evakuácia bude známa a µudia ¾ijúci v zariadení sa budú cíti» bezpeène a pohodlne.

Pozri tie¾, èo je ATEX