Opelenie strojov

V záujme výrobných a výrobných hál majú zamestnanci èasto stroje, ktorých práca spôsobuje emisiu malých fragmentovaných èastíc, ktoré spôsobujú opeµovanie miestností. Dlhodobá práca v opylení mô¾e by» pre zdravie zamestnancov veµmi riskantná. Urèité druhy opeµovania majú toxické úèinky na µudské telo. Táto hra, nepriaznivý vplyv opylovania na µudí, zhor¹uje ich úèinnos» vo svojej èinnosti. Niekedy sa opeµovanie skladá aj z horµavých alebo výbu¹ných plynov, prachu a výparov, èo mô¾e vies» k výbuchu, ktorého produktom sú stratu ¾ivota alebo zdravia.

Aby ste tomu zabránili, je u¾itoèné zariadenie na odsávanie prachu. Odsávaèe prachu alebo priemyselné odstraòovanie prachu je proces, pri ktorom sa prach, výfukové plyny a jednotlivé priemyselné výpary, ktoré sa rie¹ia vo vzduchu, o¹etrujú z miest. Odstraòovacie zariadenia chcú by» praktické, aby sa dosiahli zdravotné a bezpeènostné pravidlá a zabránilo sa zdraviu zamestnancov. Koniec zariadení na odstraòovanie prachu je miestny výfukový systém. Mali by sa prida» èo najbli¾¹ie k zdroju opeµovania, aby sa kontaminanty odstránili u¾ v prostredí ich výskytu. Moderné prostriedky sa nebudú ¹íri» do v¹etkých miestností. Okrem odstránenia prachu zo vzduchu zabezpeèuje priemyselné odvzdu¹nenie kon¹tantnú recirkuláciu. Zariadenia na odsávanie prachu zahàòajú rie¹enia, ktoré obmedzujú emisie ¹kodlivých èastíc a neèistôt do atmosféry.

Pri výbere a pou¾ívaní priemyselného odpra¹ovacieho systému by ste mali ma» niekoµko zvlá¹» dôle¾itých pravidiel. Po prvé, jednotlivé prvky systému na odpra¹ovanie nemô¾u vytvára» elektrostatické náboje - to bola najbe¾nej¹ia metóda spôsobovania výbuchu horµavých plynov. Vetracie kanály, ktoré sa nachádzajú v poradí in¹talácie, musia by» vyrobené z tém, ktoré sú obzvlá¹» odolné proti korózii a oderu. Tesnos» spojov je mimoriadne dôle¾itá súèasne. Vïaka tomu je telo efektívnej¹ie, èo mu umo¾òuje vykonáva» s veµkou úèinnos»ou dlh¹ie bez poruchy. Úniky nakoniec narú¹ajú, èo vedie k správnym témam pri vytváraní systému, tak¾e chcú ¾i», keï sú eliminované.