Ochrana pred vybuchom v bani

Oznaèenie EX je vedomé oznaèenie, ochrana proti výbuchu, ktorá je urèená pre zariadenia a ochranné metódy, t. J. Ich komponenty a mno¾stvá.

V zmluve s mnohými disproporciami v bezpeènostnom oddelení na konci Európskej únie sa objavil názor na zjednotenie základných hodnôt v konkrétnych èlenských krajinách. Jednotné práva umo¾nili oveµa jednoduch¹í a u¾¹í tok tovaru medzi krajinami EÚ. Takto sa nazýva tzv Smernica o novom prístupe, ktorá sa ukázala ako kµúèové rie¹enie na zlep¹enie spolupráce medzi èlenskými ¹tátmi.Pre priestory s nebezpeèenstvom výbuchu a zariadenia, ktoré sú vlo¾ené do knihy v súèasných zónach, je potrebné uvies» dva základné princípy ATEX (z francúzskej Atmosphere Explosible:- smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/9 / EÚ ATEX95 (z 23. 3. 1994 v oblasti zjednotenia právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení, strojov a ochranných systémov, ktoré sú urèené na èinnos» v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu, \ t- smernica 99/92 / ES ATEX137 (zo 16.12.1999, ktorou sa upravujú minimálne po¾iadavky na úroveò ochrany a bezpeènosti osôb zamestnaných v triedach, v ktorých mô¾e nasta» nebezpeèenstvo výbuchu.V¹etky riady EX by mali by» znaène oznaèené a mali by prechádza» sériou testov, ktoré sa s»a¾ujú na plán, aby sa odstránili akékoµvek závady v závode. Smernice Európskej únie, ktoré Poµsko prijalo v roku 2003, striktne vytvárajú a ¹pecifikujú zásady práce a poskytovanie tohto ¹tandardu zariadení.Atex tu nájdete.