Novy germansky liek proti ka uu

Kým posledný liek bol úplne bezmocný voèi du¹evne chorým. Pre svadbu, vïaka rozvoju vedy, v súèasnej zlo¾ke aktívna lieèba du¹evných chorôb je legálna a spôsobuje nielen spiace ochorenie umo¾òujúce resocializáciu chorého, ale aj vo vybraných prípadoch kompletnú lieèbu. Ako vidíte, lieèba du¹evných chorôb je mo¾ná, ak sú splnené niektoré základné podmienky. Po prvé, diagnóza ochorenia a vyuèovanie lieèby je veµmi významná. Príli¹ dlhé oneskorenie v konzultácii s lekárom povedie k zvý¹eniu príznakov ochorenia, ale jeho lieèba bude musie» trva» oveµa dlh¹ie.

Pamätajte si, ¾e èinnos» du¹evnej choroby je v¾dy dlhotrvajúca, tak¾e sa musíte vyda» na dlhodobé a populárne u¾ívanie drog. Po ukonèení lieèby by ste si mali tie¾ uvedomi», ¾e lieky sa nemô¾u náhle preru¹i», preto¾e by mohli dokonca vies» k relapsom. Existuje aj potreba spolupráce a ochrany rodiny pacienta. To neznamená len vidie», ¾e pacient berie lieky, ale aj dostatok poznatkov o poruche a schopnosti pomôc». Keï¾e u¾ súhlasíme s prvkom toho, èo sa bude robi» poèas lieèby du¹evnej choroby, zamerajme sa na samotný fenomén lieèby, preto¾e sa tie¾ podobá tomu, z èoho sa skladá.

Správa pre ¹pecialistu - tento krok nemo¾no ignorova». Bez poèiatoèného rozhodnutia, ¾e by sa nieèo zlé mohlo sta» s va¹ím dôvodom a silou prijíma» pomoc, samotná terapia by sa neuskutoènila. Spoèiatku sa v¹ak s nami psychoterapeut len rozpráva, chce sa dozvedie» o prvých príznakoch choroby, o èom verí ao jej celkovom zdraví. Rozhovor s rodinou a najpríjemnej¹ími priateµmi mô¾e by» tie¾ nevyhnutný.Aktívna terapia - jej cieµom je minimalizova» symptómy alebo úplne zmiznú». Dá sa to urobi» len prostredníctvom farmakologických prostriedkov (tzv. Psychotropík alebo viac psychoterapie.Konsolidácia zlep¹enia - potom existuje úroveò pou¾ívania liekov po vymiznutí prvých príznakov ochorenia. Táto èas» trpí plánom stabilizova» zlé a chráni» opakovanie epizódy ochorenia.Profylaxia - pou¾itie stabilizácie a ochrany relapsu ochorenia. Mô¾e existova» pomalá fáza vysadenia psychotropných liekov.

Ako vidíte potom, lieèba du¹evnej choroby je neodstrániteµná a ukazuje sa, ¾e kroky sú prísne urèené. Preskakovanie jedného z nich mô¾e vies» k záva¾nému relapsu ochorenia.