Nebezpeeenstvo vybuchu metanu

Významné rozdiely na konci Európskej únie v súvislosti s právnymi ustanoveniami, ktoré riadia bezpeènos», najmä v oblasti nebezpeèenstva výbuchu metánu a uhoµného prachu, viedli k rozhodnutiu o ich odstránení vytvorením vhodnej smernice. Preto bola smernica ATEX vytvorená viac v oblasti zón, ktoré sú priamo vystavené výbuchu.

Spoloènos» tohto právneho dokumentu pochádza z francúz¹tiny, èo presne znie atmosféraExplosible. Hlavnou úlohou týchto informácií bolo èo najrýchlej¹ie zní¾i» riziko explózie metánu alebo uhoµného prachu v rizikových oblastiach. Pri kontakte s tým je hovorový dokument tie¾ ¹iroko spojený s ochrannými systémami, ako aj s príslu¹enstvom, ktoré sú akceptované na potenciálne výbu¹ných vzdialenostiach. Hovorím tu o oboch elektrických zariadeniach.Spolu s právnymi ustanoveniami smernice ATEX mô¾e nebezpeèenstvo výbuchu vo vy¹¹ie uvedených priestoroch pochádza» zo skladovania, výroby a pou¾ívania látok, ktoré mô¾u vytvori» údajnú explóziu na konci vzdu¹ného spojenia alebo s inou látkou. V oblasti týchto báz mo¾no spomenú» predov¹etkým horµavé kvapaliny a dokonca aj ich pary, ako sú alkoholy, étery a benzíny. Okrem toho mô¾ete zahàòa» aj horµavé plyny ako bután, propán, acetylén. Ïal¹ími dôvodmi sú prach a vlákna, ako je napríklad cínový prach, hliníkový prach, drevný prach a uhoµný prach.Naproti tomu neexistuje ¾iadny spôsob, ako opísa» v¹etko, èo bolo dosiahnuté v dokumente. Preto ¹tuduje v¹eobecne, tento normatívny akt, je potrebné uvies», ¾e to znamená, ¾e v¹eobecné podmienky a oèakávania v oblasti ¹týlov a doplnkov zavedených v oblasti výbu¹nín. Podrobné informácie sa v¹ak nachádzajú v iných materiáloch. Staèí by» vedomí toho, ¾e iné dokumenty, ktorými sa riadi typy zón výbu¹ného metánu a uhoµného prachu v ¾iadnom prípade mô¾e by» odli¹ná od zásady ATEX.Malo by sa tie¾ pamäta» na to, ¾e v¹etky zariadenia pou¾ívané v blízkosti ohrozených zariadení musia by» presne oznaèené znaèkou CE, èo znamená, ¾e nástroj musel prejs» postupom posudzovania zhody vykonaným notifikovanou osobou.

Nová smernica o rie¹ení (vïaka takzvanej smernici ATEX v súvislosti s nesúladom vybavenia vo výbu¹nej oblasti naznaèuje, ¾e èlenský ¹tát mô¾e iniciova» kroky na stiahnutie takýchto zariadení.