Nebezpeeenstvo po iaru v anglietine

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok na základe výsledku elektrostatickej iskry. Pou¾íva sa na oddelení dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré poèíta rôzne formy. Najznámej¹ie a mierne komplikované modely sú spojené so zemniacim terminálom a káblom. Pokroèilé a technologicky vyspelé sú vybavené plánom uzemnenia, vïaka ktorému je povolené dávkova» alebo prepravova» produkt, keï uzemnenie zostáva zdravým spôsobom.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾elezníc, cisternových vozòov, cisterien, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Liek na zlepšenie pamäti a koncentrácie

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami mô¾u vzniknú» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby pravdepodobne ¾ije viac mie¹ania, èerpania alebo postrekovania horµavých látok. Elektrické nabíjanie sa vytvára kontaktovaním alebo výberom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. Na konci jednoduchého a náhleho kontaktu so zemným alebo nenabitým predmetom mô¾e by» generovaný krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný v prípade iskry.Nedostatoèná starostlivos» o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes plynu a vzduchu, èo znamená výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.