Modna prehliadka stareho pivovaru 2017

Minulú sobotu bola pripravená prezentácia najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo veµký poèet divákov, ktorí chceli vidie», èo dizajnéri urobili pre zdru¾enú sezónu. Medzi divákmi sme mohli dokonca pozorova» niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Prehliadka bola prepracovaná v najbli¾¹om detaile a v¹etko bolo bez preká¾ok. Na ceste sme mohli obdivova» modely, ktoré predstavujú nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich práca je zalo¾ená na úplne jednoduchých a vzdu¹ných tkaninách s rýchlymi, farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri mali radi vzdu¹né, farebné maxi sukne vyrobené výluène z háèkovania. Medzi nimi bola rozru¹ená èipka, romantické ¹aty a blúzky s volánkami a vy¹ívanými bikinami. Pre malé obleèenie, návrhári navrhli pre dámy, okrem iného, pletené klobúky s obrovskými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a zaujímavé kvety.Po výstave sa na túto príle¾itos» pripravila aukcia krásnej svadobnej tvorby. ©aty boli zaplatené osobe, ktorá by chcela zosta» v anonymite. Okrem toho bolo vydra¾ených niekoµko ïal¹ích odevov z najnov¹ej kolekcie. Príjmy z poslednej aukcie budú odovzdané rodinnému domu. Je potrebné zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne pekné a nádherné akcie. Jeho majitelia sa opakovane s»a¾ovali na predaj svojich materiálov a ako aukèný materiál dokonca nav¹tívil niektorú z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia pôjde do obchodov rýchlo v máji. Okrem toho informoval, ¾e znaèka zva¾uje otvorenie internetového obchodu, v ktorom by boli zodpovedné reverzné zbierky ako v stacionárnych obchodoch.Ïal¹ia znaèka obleèenia je osamelá s najlep¹ími výrobcami odevov v tejto oblasti. V ka¾dej krajine je pomerne málo tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, vrátane v¹etkých najlep¹ích krajèírov, krajèírov a dizajnérov. Èo ka¾dé obdobie popularity, to spôsobuje zbierky v ¹truktúrach s hlavnými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sa te¹ia z takého »a¾kého uznania, ¾e pred zaèatím obchodu sú ráno pripravení prispôsobi» sa kilometrovým radom. Tieto zbierky pou¾ívajú tento posledný deò.Produkty tejto spoloènosti z mnohých rokov sa te¹ia veµkému záujmu medzi u¾ívateµmi, a to aj v tejto oblasti, ale aj v zahranièí. Keï o nej pí¹e, neberie do úvahy mnohé ceny, ktoré získala a ktoré potvrdzujú, ¾e èlánky sú najvy¹¹ej triedy.

Black MaskBlack Mask - Absolútna sila očisťovania kože!

Pozrite si ná¹ obchod: Jednorazové obleèenie