Mlyneek na maso optimalny rk0515

Doplnkové vybavenie sa vy¾aduje vo v¹etkých stravovacích zariadeniach. Potrebuje potom ¾i» efektívne a profesionálne zariadenie. Mala by tie¾ spåòa» v¹etky potrebné po¾iadavky spolu s prístupom k potravinovému vz»ahu, aby potraviny spracované pre ich slu¾by boli pre zákazníkov »a¾ké a útulné. Takéto zariadenie by malo ma» príslu¹né dokumenty potvrdzujúce prijatie na styk s jedlom.

Jedným z najdôle¾itej¹ích zariadení v moci podnikov spojených s gastronómiou sú doplnky na výrobu mäsa. Príkladom mô¾e by» profesionálna a spoµahlivá mlynèek na mäso, t.j. vlk na mletie mäsa. Misky tohto tvaru sú ¹iroko pou¾ívané v mäsových zariadeniach alebo v stravovacích miestnostiach, ako sú re¹taurácie.

Vlci na brúsenie tela sú zvyèajne vyrobené z krásnej triedy, v ktorej sme boli nerezové. Vïaka tomu je oceµ odolná voèi korózii a rôzne zlo¾ky sa do potravy nedostanú. Vlk produkujúci mäso musí tie¾ poskytova» dobrý výkon, t.j. by» vynikajúci na nosenie urèitého poètu telies v urèitom èase. Èasto sa rozhoduje v kg / hod. Vysoký výkon je o to dôle¾itej¹ie, ak zákazníci obsluhujú obchod alebo re¹tauráciu. Na tomto mieste je dôle¾itá sila misky, aj jej rozmery, najmä veµkos» sita a mäsová komora. Kon¹trukcia by mala zabezpeèi» dobrú stabilitu zariadenia. Pri moci priestorov spojených s gastronómou mô¾e ma» veµký význam ¹tandardný prívod zo zásuvky 230 V.

Je veµmi rozumné ma» µahký prístup do stredu stroja v závere jeho dobrého èistenia. Je to dôle¾ité pred zákonom a pohodlnou obsluhou. Ak bude vlk na vedenie tela pou¾íva» modulárnu ¹truktúru a prístup k inému príslu¹enstvu (napr. Iné typy sít, bude zrejmé, bude to µah¹ie prispôsobi» stroj na¹im potrebám. Stojí za to, aby sa objavili na osvedèených výrobcoch, preto¾e by nemali vzniknú» problémy s prístupom k druhému príslu¹enstvu, ako aj s odbornou údr¾bou a opravou.