Mlyneek na maso 887 84

Keï¾e chceme dosiahnu» pridanie mäsa, zvyèajne v podnikaní, pou¾ívame termín mlynèek na mäso. Stojí v¹ak za to vedie», ¾e v potravinárskom priemysle sa veµké stroje, ktoré sa pou¾ívajú na krájanie mäsa, nazývajú aj vlci na mäso. Úlohou takýchto holiacich strojèekov je fragmentácia surovín, t. J. Mäsa, ktoré na druhom mieste vyjde na ïal¹iu výrobu.

Vlci na mäso sú len ve¾ké stroje. Majú pevné puzdro, ktoré je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo veµkých hliníkových tried, a hrdlo so skrutkovým podávaèom. Okrem toho sú vybavené no¾mi, dresom, sie»ovinou, ktoré sú vybrané v závislosti od typu mäsa. Èím kvalitnej¹ie je mäso, tým väè¹ia by mala by» sie»ka pou¾itá. Na druhej strane by sa mäso hor¹ieho druhu, napríklad ¹µachové mäso, malo rozdeli» na men¹ie oká. V re¹tauráciách, kaviaròach a v¹etkých nových gastronomických priestoroch, kde sa konajú zhroma¾denia, je potrebný nábytok. Takéto profesionálne veµké karosárske stroje fungujú dobre nielen v stravovacích zariadeniach, ale aj v supermarketoch nielen veµkých, ale aj men¹ích. Vlci pre telo je zariadenie platné v stredných a µahkých prevádzkach na spracovanie mäsa, kde sa pripravuje na rozdrvenie tela v miestach jeho tvorby na ïal¹ie o¹etrenie, napr. Na klobásy alebo klobásy plnené drveným a koreneným mäsom. Stroje mô¾u ma» aj kuchynské vybavenie v domácnostiach. Najmä keï sme veµká rodina, alebo robíme agroturistiku, alebo ak nekupujeme hotové údené mäso, vytvárame ich len na domáce pou¾itie. Trh má ¹irokú ¹kálu tejto sady, ktorá je rôznorodá z hµadiska hmotnosti, výkonu, kapacity. Rovnako ako diverzifikované ceny, ktoré poskytujú mo¾nos» nákupu mlynèek na mäso ten, ktorý nám najlep¹ie vyhovuje. Takéto stroje sú veµmi u¾itoèné, preto¾e výrazne skracujú dobu varenia riadu, a to najmä vtedy, keï sa do nich zapája veµký poèet. Ruèné frézovanie okrem toho, ¾e to vy¾aduje urèitý èas, fyzicky vyèerpá aj osobu. A to stojí za to kúpi» elektrický mlynèek na mäso.