Masiarstvo gi ycko

Predtým ako podnikateµ otvára podnikateµskú èinnos» v sektore mäsa, musí sa stara» o podobné priestory so svojím vybavením. Priestorom by mala by» predajná miestnos» a súkromná skladovòa, údaje o skladovaní prebytoèného tovaru. V reálnych predajniach sa odporúèa vytvori» ïal¹iu miestnos» - chladiarenský sklad, v ktorom je v¾dy nízka teplota. Na krat¹ích miestach mô¾e by» táto osoba úspe¹ne pou¾itá v chladnièkách a mraznièkách.

Mulberry's Secret

Vybavenie mäsiarstva s príslu¹nými domácimi spotrebièmi je kµúèovou otázkou. Aby obchod bol dobre, mala by sa ïal¹ia dávka nosí pod chladiace komory v odbornom veµtrhu. Výsledkom je, ¾e teraz mô¾ete doplni» chyby tovaru na predajnej ploche bez nutnosti nej zo strany zamestnanca. Skladovanie chladnièiek je v záujme najdôle¾itej¹ieho zariadenia. Máme veµa druhov studený nastavi» v rôznych veµkostiach: v mieste, regály, skrine, chladiace pulty, pulty a skrinky pod pult rohu. Mô¾u by» zasklené alebo veµké.

Pokiaµ ide o mraziace zariadenie, problém je podobný: mô¾ete si kúpi» ¹atníky a sklenené alebo mraziace okná. Chladnièky a mraznièky budú tie¾ fungova». Základným prvkom zariadenia je tie¾ krájaè mäsa. Stojí za to venova» pozornos» alebo predstavuje chrómované no¾e z nehrdzavejúcej ocele a èi vám umo¾òuje upravi» hrúbku náplasti. Mala by by» jednoznaèná pri demontá¾i, èo pomáha udr¾iava» zásobu èistú. Okrem toho je to poskytnú» obchod s no¾mi a sterilizátor no¾ov. V ponuke sú voda a UV sterilizátory.

Èoraz ochotnej¹í µudia budú hrdí na vyhliadky na mletie mäsa na stolièke v závode. Masový vlk bude slú¾i» tomuto úèelu. Nazýva sa to trhací stroj alebo mlynèek na mäso. Av¹ak posledné zariadenie mäsiarstva nie je u konca! Bude tie¾ u¾itoèné pou¾i» webovú stupnicu s displejom, blokom mäsiarstva a sekerou na krájanie mäsa s kos»ou a fi¹kálnym pokladníkom.

Na jednom konci musíte vybavi» svoju firmu nábytkom. Nebude to fungova» bez skladovacieho a bezpeènostného nábytku, stola s umývadlom, regály, police a závesné skrine a odpadkové ko¹e. Je to u¾itoèné na rohu alebo stôl. Predajòa musí by» vybavená klimatizáciou, vïaka èomu je mo¾né regulova» teplotu v obchode. Uvedené zariadenie je drahé, ale je u¾itoèné v ¹peciálnej mäsiarni.