Lieebu domacej depresie

Depresia je choroba, ktorá vytvára najpoèetnej¹í obsah samovrá¾d. Nezahàòa ïal¹iu chorobu na svete, v ktorej produkt µudia tak èasto pracovali - dokonca aj smrteµne chorí µudia nerobia túto èinnos» tak ¹iroko, ako µudia, ktorí cítia boles», ¾e sú tie¾ existenciálnou prázdnotou sprevádzajúcou depresiu.

Ak plánujete depresiou sú nielen psychologicky (zní¾ené sebavedomie, nadhodnotené úrovne úzkosti, nedostatok energie, ale i somatické: nedostatok spánku, nechutenstvo, únava, nízka odolnos» proti fyzickej bolesti. Depresia spôsobuje, ¾e hormóny, ktoré sa stretávajú vo va¹om tele, sa zmení èarovne a plánujú va¹u koncentráciu v nepáèi. A depresívne úlohy sú niekedy »a¾ké otehotnie» alebo èasto a da» im vlasy. Neèakajú dobre kvôli nedostatku spánku a neustálemu nedostatku spokojnosti. Ak sme takí µudia okolo nás, mali by sme by» upozornení, aby ¹li k lekárovi. Tam je taký ¹pecialista, napríklad & nbsp; Krakow psychiater, ktorý predpí¹e príslu¹né antidepresíva pacienta. V tom èase mô¾e ¾i» psychológ, ktorý predpisuje vhodnú psychoterapiu pre osoby s depresiou. Niektorí µudia, ktorí sa pozerajú doma príznaky klinické depresie ide do neurológa, ale nie je tam ¾iadny spôsob, ako aktuálne najsilnej¹í.¥udia, ktorí sú depresívni, by sa nemali opakova», ¾e iní sú hor¹í a napriek tomu sa dr¾ia. Zhor¹uje stav takejto dámy, ktorá existuje v depresii. V¹etci µudia s depresiami majú pocity výèitky, preto¾e neexistujú v podobe presvedèenia, ¾e budú vykonáva» ¹pecifické úlohy. Depresívna osoba má výèitku, ktorá sa nepodarilo v¹etkým známym. Preto jej poveda», ¾e jej obdobie tak niè, a preto je v tíme "príde", spôsobí, ¾e budeme vies» takúto osobu do väè¹ej impotencie. Namiesto toho je v¾dy dobré vedie», ¾e kupujeme na lieèenie. Zároveò musíte kona» alebo navrhnú» najnov¹ie spôsoby rie¹enia problému. Depresia by sa mala pou¾íva» ako zdravotný problém, rovnako ako zápal pµúc - neprenikne sám, musíte ís» za pomoc.& Nbsp;