Kuchynsky robot prospero km287

Svet je v¹etkých rôznych typov, so vzdialenými charakteristikami, zruènos»ami alebo osobnos»ami, a vo veµkom rozsahu, vïaka v¹etkému sa v¹etko prekrýva a my sme schopní by» v súèasnosti veµmi komplikovaný stroj, ktorý je plochý.

Predstavte si situáciu, keï sú µudia inteligentní a analytickí ako Einstein. Hoci by sa robili zaujímavé diskusie, zákony bytia vesmíru by boli veµmi ¾u», ale pravdepodobne v¹etci by èoskoro vyhladovali smr». Neboli to pekári, mliekárne ani obchodníci.

Takáto rôznorodos» typov je nevyhnutná a umo¾ní vám nájs» si vlastnú prácu na poslednej planéte. Samozrejme, keï nie ka¾dý mô¾e by» pravdepodobne svetovo uznávaný ¹portovec, samozrejme nie ka¾dý je pravdepodobne podnikateµ, ktorý zriadi inú spoloènos», tie¾ nepoèíta do posledného niè zlého. Niektorí majú mo¾nos» hra» hazard, niektorí majú mo¾nos» nakupova», a nerozdeµova» ka¾dého do krehkého a hor¹ieho, len kvôli stresu, ktorý spôsobujú.

V¹etko, èo je v zábere a ¾iadna jednotka predstavovala v tom, ¾e, ak nie pre µudí okolo seba, ktoré pôsobia zdanlivo triviálne èinnosti. Pozrime sa napríklad na riaditeµa spoloènosti. Nevzal silu v dopoludòaj¹ích hodinách po vypití kávy a jes» raòajkách, k dispozícii v prípade, ¾e neboli zhroma¾dené kávové zrná, nie vy¹µachtené sliepky, nie prerobený produkty, neposkytli im do obchodov a nepredávajú. Bohu¾iaµ, tam bol udelený efektívne podnika», ak èlovek nebol pomáhal cieµ vymý¹µa» program riadi» systém spoloènosti alebo vykonáva» µudský kapitál. ®iadne ïal¹ie odpocz±³by v pohodlí po dni veµkých výziev, keby nefungovalo tesár drevo za úèelom výstavby pohodlnú posteµ.

Je to mimoriadne jednoduchý príklad, ale ukazuje, ako veµmi je ka¾dý z nás závislý na týchto a veµmi bohatá chyba znehodnocuje ostatné ¾eny kvôli jej spoloèenskému postaveniu. A musíte ma», ¾e majetok sa valí a v¹etko sa mô¾e v urèitom bode zmeni». Preto by sme sa v¹etci mali da» navzájom veµký vplyv.