Krajae na uavej strane

Rezanie syrov mô¾e by» triviálne, ale skúsenosti obchodných asistentov v obchodoch s syrom a syrom sa predávajú ka¾dú sekundu. Sýry vo vz»ahu k druhu majú odli¹nú konzistenciu. Existujú tvrdé syry, pre ktoré je potrebné pou¾íva» len veµmi málo energie, ale aj veµmi mäkké syry, ktoré dokonca spájajú veµkos» no¾ov, a to aj vtedy, keï existuje aktuálny nô¾ urèený výhradne na rezanie syra. Posledným je to, ¾e povrch no¾a je zneèistený hustým tvarovaným syrom, ïal¹ie plátky sú e¹te »a¾¹ie rozrezané do presnej formy bez po¹kodenia ¹truktúry syra.

Èo potom mô¾u robi» µudia, ktorí robia v skladoch, ktoré ka¾dý deò musia niekoµkokrát reza» rôzne druhy syra na malé plátky pre svojich u¾ívateµov? Po prvé, musia ma» dobrý krájaè. Stroj na krájanie syra ma-ga je veµmi hodnotný materiál urèený na rezanie syra v¹etkého druhu. Existuje veµmi jednoduchá èepeµ, ktorá sa dobre prilepí do syra a odre¾e tenké, jemné plátky z nej, èo nemá zmysel pre konzistenciu tohto syra. Nazýva tento známy v zlom èase krájaè, ktorý rezal obrovskú èas» syra, bez toho, aby musel ka¾dých niekoµko plátkov utrie» povrch èepele. Je veµmi cenná v¹ade tam, kde je potrebné v blízkej budúcnosti rozreza» veµké dávky syrov rôzneho druhu, t.j. zvyèajne v skladoch. Sme v¹ak viac a viac ochotní kúpi» krájadlo pre jednotlivé domy, preto¾e ukazuje, ¾e sme ochotní strávi» veµa èasu v potrebných akciách, ktoré nám priná¹ajú veµa problémov.

Dnes si namiesto toho, aby ste nakúpili syr na plátky, mô¾ete dosiahnu» svoj vlastný krájaè syra a ka¾dý deò mô¾ete nakrája» toµko plátkov syra, ako chcete z akéhokoµvek bloku syra! Je to vysoká úspora energie a samotný syr, preto¾e ten, ktorý je zakrytý smerom k celému bloku, bude zneèistený pomal¹ie ako syr rozrezaný na tenké plátky v obchode.