It slu by pkd 2007

Sie» Comarch Partner je zalo¾ená na jednom z najatraktívnej¹ích partnerských programov na celom svete. Spoloènos» Comarch zahàòa viac ako 900 spoloèností z Poµska. Boli starostlivo vybraní, zvyèajne z niekoµkých a¾ desiatok zamestnancov. Podliehali podrobnému výberu, aby mohli potenciálni zákazníci poskytova» najvy¹¹í stupeò IT slu¾ieb.

Comarch ponúka svojim kolegom v obchode okrem iného:- profesionálne komerèné a dôle¾ité ¹kolenia,- pozornos» voèi zákazníkom,- slu¾ba od èasti regionálneho opatrovníka,- podpora propagaèných èinností,- reklama na blízkych webových stránkach a webových stránkach,- schopnos» pou¾íva» témy od svojich ¹pecialistov.Partneri s potvrdenými kompetenciami sa nachádzajú na profesionálnej obchodnej mape programu Comarch Partner Program. Stupeò viditeµnosti na mape závisí od stupòa obchodnej aktivity daného partnera a od uplatòovania konkrétnych kritérií predaja.V projekte akceptova» meno spoloènosti Comarch a zosta» jej man¾elom, dohodnú» si schôdzku s obchodným partnerom, absolvova» cyklus autorizácie v oblasti výrobkov Comarch a podpísa» dohodu o dobrej spolupráci.Mal by sa sta» partnerom Comarch systémy, preto¾e spoloènos» je stále najèastej¹ie vybrané obchodné rie¹enia v Poµsku a partnerského programu je cenný zisk adekvátne k ¹portu a kníh. Comarch tie¾ ponúka ¹peciálne paths pôsobnosti, èo je program vzdelávania zamestnancov partneri vytvárajúce spoloèenstvo spolupracovníkov Comarch.Prvou etapou zaèatia spolupráce je spustenie formulára ¾iadosti, ktorý bude súèas»ou www.comarch.pl. Jediné, èo musíte urobi», je zada» na¹e osobné údaje a daòové identifikaèné èíslo spoloènosti. Zamestnanci znaèky sa stretnú so zainteresovanými stranami v zmysle diskusie o podmienkach spolupráce.