In vitro preklad

In vitro oplodnenie poèíta s pripojením vajíèka a spermií mimo tela ¾eny. Pre terapiu in vitro mô¾u páry pou¾íva» páry, ktoré sú zosobá¹ené alebo v neformálnych pohyboch.Indikácie in vitro sú:1. zní¾ené parametre spermií (bez ohµadu na základ,2. neschopnos» indukova» ovuláciu,3. ob¹trukcia vajíèkovodov,4. endometrióza,5. zlyhanie pri pou¾ití rôznych foriem asistovanej reprodukcie,6. Neschopnos» urèi» príèiny neplodnosti.Jednou z najèistej¹ích kliniky neplodnosti v Poµsku je in vitro krakowská klinika.Priebeh rozdelenej lieèby existuje v èase strún.Prvá náv¹teva je pre oboch partnerov nevyhnutná, mala by sa vykona» kompletná lekárska dokumentácia lieèby neplodnosti. Pri takej náv¹teve sa uskutoèní lekársky prieskum, ako aj vy¹etrenie ¾eny. Mu¾ dostal odporúèanie na podrobné otázky.Pri nových vymenovaniach lekár na základe výsledkov výskumu zvolí techniku oplodnenia in vitro. Ak musí predlo¾i» aktuálnu situáciu, zadá ïal¹ie podrobné skúsenosti.V ïal¹ej èasti ¾eny potrebuje pozna» hormonálnu stimuláciu. Úèelom je zvý¹i» poèet dospelých oocytov. Doktor objednáva ultrazvuk a kontrolu, na platforme týchto výsledkov sa urèuje dátum zberu oocytov na oplodnenie in vitro.V presnom èase je pacient umiestnený v centre kliniky. Stále je pod anestéziou takmer 15 minút. A partner tie¾ komunikuje s klinikou v projekte uvedenia spermií do najpravenej¹ej miestnosti na klinike.V laboratóriu sa ¹es» zo v¹etkých zhroma¾dených oocytov pridáva do spermií. Týmto spôsobom sa vytvárajú embryá.Oplodnené oocyty sa nachádzajú v inkubátore, kde sú dobré podmienky na riadenie.Na hnojenie sa nachádza 1 alebo 2 embryá a tieto sa aplikujú na maternicovú dutinu tak, aby tam mohli hniezdi».Pacient po oplodnení musí vies» pokojný ¾ivotný ¹týl. Sexuálna abstinencia sa odporúèa a¾ do vykonania tehotenských testov. Po 12 dòoch sa pacient umiestni na kliniku ako test na stanovenie hladiny HCG, ktorý potvrdzuje graviditu.