Hasenie po iarov verejnych budov

https://de-xic.eu/sk/

Po¾iare mo¾no na chvíµu uhasi», v¹etko závisí od ïal¹ích faktorov. Medzi ne patrí výmena horµavého materiálu, jeho obsah a fragmentácia, ako aj po¾iarne vlastnosti. Zále¾í aj na èase, ktorý uplynul od zaèiatku po¾iaru. V ktorých situáciách bude voda kali»?

Parné hasenie je hasenie vodou, ktoré poèíta s riedením horµavých alkoholov v oblasti spaµovania a so zni¾ovaním koncentrácie kyslíka na hodnotu, pri ktorej nie je mo¾né spaµovanie. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je proces spaµovania inhibovaný, sa uskutoèòuje len pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi alkoholov a pár v spaµovacom priestore. Stojí za to doda», ¾e najlep¹ie výsledky hasenia sa získajú pri pou¾ití nasýtenej pary pri tlaku od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare, ktoré sa vyskytujú v uzavretých priestoroch s objemom pribli¾ne 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Kde je v¹ak najèastej¹ie vyu¾ívaná para na boj proti po¾iarom? Pena je bezpochyby povinná v su¹iaròach horµavých materiálov a su¹ièiek dreva. Dodávaná para sa tie¾ pou¾íva na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolón alebo na ochranu lodných po¾iarov. Pri hasení po¾iarov kvapalín, ktorých teplota je minimálne 60 ° C, sa zachytáva aj hasenie parou. Je dobré vedie», ¾e hasenie alebo zaistenie miesta po¾iaru pomocou pary bude oveµa funkènej¹ia, èím ¹ir¹í je bod vzplanutia kvapaliny. V prípade plynových po¾iarov sa objavuje a pomáha vodná para, ale len v uzavretých priestoroch s malou kubickou kapacitou. Okrem toho sa para pou¾íva aj na hasenie po¾iarov pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové zariadenia.Stojí za to ma» tú paru ako protipo¾iarny materiál, pravdepodobne neexistoval na predpokladaných priestoroch. A nielen. Vodné pary by sa nemali pou¾íva» v prípadoch, keï sú potrebné veµké chladiace úèinky. Okrem toho, dvojice nie sú kôlne v bytoch, kde mô¾e spáli» µudí, ktorí o nich premý¹µajú.Av¹ak, pri pou¾ití vodnej pary, nemô¾ete zabudnú» na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré sa dá rýchlo spáli». Hasenie vodnej pary je tie¾ spojené s rizikom zahmlenia povrchu a vlhkosti vzduchu.